Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Obhajoba dizertačnej práce

Doktorand môže predložiť žiadosť o obhajobu dizertačnej práce po splnení všetkých povinností študijnej a vedeckej časti študijného plánu. Postup pri odovzdaní dizertačnej práce a jej obhajobe je upravený Smernicou č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Doktorand pred podaním žiadosti o obhajobu dizertačnej práce musí:

  1. získať 180 kreditov vrátane obhajoby dizertačnej práce pri trojročnom dennom a štvorročnom externom štúdiu,
  2. mať zaevidované všetky články, resp. príspevky v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
  3. mať zapísaný v systéme AIS predmet - Vypracovanie dizertačnej práce a obhajoba.

Doktorand v poslednom roku štandardnej dĺžky štúdia musí obhájiť dizertačnú prácu do konca akademického roka v termíne určenom Harmonogramom štúdia na príslušný akademický rok. Ak dizertačnú prácu neobháji v štandardnej dĺžke štúdia môže pokračovať v štúdiu v nadštandardnej dĺžke štúdia za úhradu školného za prekročenie štandardnej dĺžky.

V termíne určenom Harmonogramom štúdia pre doktorandské štúdium na príslušný akademický rok predloží doktorand, ktorý má záujem požiadať o obhajobu dizertačnej práce na Študijné oddelenie fakulty:

1. Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce adresovanú dekanovi fakulty na formulári, ktorý je uvedený na stránke nižšie s nasledovnými prílohami:

  • štruktúrovaný životopis (vlastnoručne podpísaný),
  • dizertačná práca v 4 vyhotoveniach (pevná väzba),
  • zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi ako výstup z Univerzitnej knižnice UMB (vystaví Univerzitná knižnica UMB na základe doktorandom predložených separátov).
  • odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu v tom istom študijnom programe doktorandského štúdia,

2. Stanovisko školiteľa k dizertačnej práci na formulári, ktorý je uvedený na stránke nižšie.

3. Návrh školiteľa na oponentov dizertačnej práce na formulári, ktorý je uvedený na stránke nižšie.

Zároveň v termíne určenom Harmonogramom štúdia pre doktorandské štúdium na príslušný akademický rok doktorand, ktorý má záujem požiadať obhajobu dizertačnej práce:

1. odovzdá dizertačnú prácu len v elektronickej podobe prostredníctvom systému evidencie záverečných prác v AIS2. Dizertačná práca sa v listinnej podobe neodovzdáva. Formálne náležitosti dizertačnej práce upravuje Smernica č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici;

2. prihlási sa prostredníctvom AIS2 na Štátnu skúšku – obhajobu dizertačnej práce.

Obhajoba dizertačnej práce sa koná v termíne určenom Harmonogramom štúdia pre doktorandské štúdium pre príslušný akademický rok. Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou.

Dekan vymenuje najmenej troch oponentov dizertačnej práce postupom určeným v Smernici č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súlade s touto Smernicou bude zároveň organizačne zabezpečená obhajoba dizertačnej práce.

Obhajoba dizertačnej práce sa koná pred komisiou pre obhajobu, ktorá má okrem predsedu najmenej troch členov, formou vedeckej rozpravy. Obhajoby dizertačnej práce sa musia zúčastniť minimálne dvaja oponenti. Priebeh obhajoby upravuje Smernica č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Úspešnou obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. V prípade neúspešnej obhajoby v riadnom termíne má doktorand nárok na opravný termín obhajoby, pre ktorý platia rovnaké podmienky a pravidlá ako pre riadny termín.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB