print

Obhajoba dizertačnej práce

Obhajobou dizertačnej práce sa končí doktorandské štúdium. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja. Doktorand môže predložiť žiadosť o obhajobu dizertačnej práce po splnení všetkých povinností študijnej a vedeckej časti študijného plánu.

Doktorand pred podaním žiadosti o obhajobu dizertačnej práce musí:

 1. získať 180 kreditov vrátane obhajoby dizertačnej práce pri trojročnom dennom a štvorročnom externom štúdiu,
 2. mať zaevidované všetky články, resp. príspevky v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
 3. mať zapísaný v systéme AIS predmet - Vypracovanie dizertačnej práce a obhajoba.

Doktorand v poslednom roku štandardnej dĺžky štúdia musí obhájiť dizertačnú prácu do konca akademického roka. Ak dizertačnú prácu neobháji v štandardnej dĺžke štúdia môže pokračovať v štúdiu v nadštandardnej dĺžke štúdia za úhradu školného za prekročenie štandardnej dĺžky.

Žiadosť o povolenie obhajoby predkladá doktorand dekanovi fakulty na predpísanom tlačive prostredníctvom referátu pedagogickej činnosti spolu s prílohami do termínu stanoveného v zmysle schváleného harmonogramu na aktuálny akademický rok.

Predložená žiadosť musí obsahovať nasledovné prílohy:

 • štrukturovaný životopis (vlastnoručne podpísaný),
 • dizertačná práca v 4 vyhotoveniach (pevná väzba),
 • dizertačná práca na CD (v PDF formáte),
 • licenčná zmluva v 2 písomných vyhotoveniach vlastnoručne podpísaná autorom a školiteľom(vytlačiť z AISu),
 • autoreferát dizertačnej práce - 40 kusov,
 • zoznam publikovaných prác ako výstup z Univerzitnej knižnice UMB (vystaví Univerzitná knižnica UMB na základe doktorandom predložených separátov). Na tomto zozname doktorand spolu so školiteľom vyznačí najvýznamnejší výstup a jeho separát priloží k výstupu z Univerzitnej knižnice UMB,
 • odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu v tom istom študijnom programe doktorandského štúdia,
 • stanovisko školiaceho miesta k dizertačnej práci, stanovisko školiteľa + návrh školiteľa na oponentov (viď prílohy),
 • posudok školiteľa (v printovej podobe podpísaný a elektronicky zaslaný na referát pedagogickej činnosti),
 • protokol originality (potvrdenie o vložení záverečnej práce v elektronickej podobe do systému záverečných prác vytlačené z AIS, vytlačiť len strany s percentom zhody, netlačiť strany s označením - Detaily - zistené podobnosti),
 • analytický list (vlastnoručne podpísaný, vytlačiť z AIS; v časti Abstrakt, texty, vlastnosti - pre potreby Univerzitnej knižnice UMB).
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela