RSS RSS print

ÚSTAV KLINICKÉHO VZDELÁVANIA

Za účelom zabezpečenia klinického právneho vzdelávania na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „PrF UMB“) bol zriadený Ústav klinického vzdelávania pri Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „ÚKV“).

ÚKV je ako organizačná zložka PrF UMB zabezpečený v rámci priestorov, režimových opatrení, materiálnych a technických prostriedkov PrF UMB v Banskej Bystrici.

Poslaním ÚKV PrF UMB je zabezpečiť študentom/študentkám PrF UMB možnosť nadobudnúť praktické právne zručnosti prostredníctvom právnych kliník a doplniť si teoretickú prípravu poskytovanú PrF UMB aj o praktické skúsenosti formou poskytovania právneho poradenstva, zvyšovania právneho povedomia v rôznych komunitách (ústavy na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, stredné školy), spracovania reálnych praktických zadaní a návrhov, právnych analýz, iných právnych dokumentov, absolvovaní simulovaného súdneho procesu, stáží či stretnutí s reálnym klientom pod vedením supervízora.

Medzi poslania ÚKV PrF UMB patrí tiež participácia na vytváraní pozitívnej právnickej kultúry budúcich právnikov a právničiek a rozvoj etických hodnôt právnického povolania.

Základnými cieľmi ÚKV PrF UMB sú:

-     rozvíjať nové spôsoby kritického myslenia, individuálnych postojov a prístupov k právnickému vzdelávaniu,

-     pomáhať študentom/študentkám PrF UMB získavať praktické právne komunikačné, verbálne a písomné zručnosti, schopnosť odprezentovať odbornú tému laickej verejnosti, 

-     umožniť študentom/študentkám PrF UMB osvojovať si základy právnickej etiky a hodnôt právnického povolania,

-     naučiť študentov/ študentky PrF UMB identifikovať a riešiť konkrétne právne problémy, ale aj niesť zodpovednosť za kroky spojené s riešením reálneho prípadu,

-     viesť študentov/študentky PrF UMB k službe spoločnosti aj vo forme pro bono, najmä poskytovaním právneho poradenstva osobám, ktoré si nemôžu dovoliť profesionálnu právnu pomoc,

-     poskytnúť študentom/študentkám PrF UMB možnosť prezentovať a konfrontovať nadobudnuté vedomosti na domácich a medzinárodne organizovaných simulovaných súdnych konaniach.

 

Činnosť právnych kliník je realizovaná v súlade so zásadami právnickej etiky a morálky.   

Predmety realizované pod gesciou Ústavu klinického vzdelávania v akademickom roku 2018/ 2019:

Klinika právneho poradenstva I. a II.

Právna klinika pre komunity (street law) I. a II.

Klinika obchodného práva

 

Riaditeľka Ústavu klinického vzdelávania pri Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj/ Vice- dean for the international reations and development 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 111 
048 446 +4214463113

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela