print

Ľubica Saktorová

Teoretické vymedzenie konceptu globálnej občianskej spoločnosti v kontexte medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva

 

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.4.337-383

 

Citácia: SAKTOROVÁ, ľ. 2020. Teoretické vymedzenie konceptu globálnej občianskej spoločnosti v kontexte medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva. In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 4. pp. 337-383. [cit. dátum citovania]. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.4.337-383 ISSN 1339-7753

 

Abstrakt: Štúdia analyzuje filozofické a teoretické východiská a prístupy k skúmaniu konceptu globálnej občianskej spoločnosti, prezentuje súhrnný konspekt súčasných prelínajúcich sa výskumov globálnej občianskej spoločnosti s cieľom teoreticky demonštrovať a verifikovať jej relevanciu pre ďalšie vedecké skúmanie v odbore medzinárodných vzťahov, ale aj v odbore medzinárodného práva. Prvú časť štúdie tvorí vymedzenie a definovanie teoretického rámca liberalizmu, konkrétne politického liberalizmu, o ktorý sa ďalší výskum témy opiera. Nasleduje záber na historicko-filozofický exkurz ideí a vnímania tohto konceptu v priereze niekoľkých storočí a v súčasnosti, podporené exemplifikáciou v podobe jedno prípadovej inštrumentálnej štúdie. Výstupom je teoretické vymedzenie, charakteristické znaky a definícia pojmu globálna občianska spoločnosť. Záverom je možné deklarovať, že uvedený koncept je možné chápať ako samostatnú výskumnú kategóriu s vlastnou definíciou, znakmi, vplyvom, historicky a filozoficky deklarovanou a verifikovanou relevanciou.

 

Kľúčové slová: globálna občianska spoločnosť, teoretická výskumná kategória, medzinárodné vzťahy, medzinárodné právo, globalizácia, vplyv

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela