print

Simona Ferenčíková

Skúmanie konkrétnych možností, limitov a perspektív ukladania trestu odňatia slobody v neštátnych ústavoch na výkon trestu odňatia slobody v Slovenskej republike vzhľadom na právne a mimoprávne záruky zákonnosti

 

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.4.300-336

 

Citácia: FERENČÍKOVÁ, S. 2020. Skúmanie konkrétnych možností, limitov a perspektív ukladania trestu odňatia slobody v neštátnych ústavoch na výkon trestu odňatia slobody v Slovenskej republike vzhľadom na právne a mimoprávne záruky zákonnosti. In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 4. pp. 300-336. [cit. dátum citovania]. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.4.300-336 ISSN 1339-7753

 

Abstrakt: Štúdia sa zameriava na možnosti privatizácie väzenstva v Slovenskej republike. Poukazuje na zásadné problémy slovenského väzenstva, najmä na nedostatok ubytovacích kapacít pre odsúdených a problémy z toho vyplývajúce, a to aj v kontexte dostupných štatistických údajov. Definuje pojem súkromnej väznice a popisuje existujúce modely súkromných väzníc. Analyzuje možnosť vzniku súkromnej väznice v Slovenskej republike v kontexte platných tzv. väzenských predpisov a formuluje návrhy de lege ferenda umožňujúce implementovanie tohto súkromného prvku do verejného sektora. Na podporu svojich návrhov autorka komparatívne analyzuje českú právnu úpravu týkajúcu sa trestu odňatia slobody a fungovanie súkromných väzníc v susednom Maďarsku. Súčasne sa zaoberá otázkou aktuálneho prenikania súkromných prvkov do verejného sektora v oblasti väzenstva, a to vo forme tzv. PPP projektov, vo vzťahu ku ktorým analyzuje ich podstatu a základné aspekty ich realizácie podľa platnej právnej úpravy. Záverom formuluje úvahu, ako môžu súkromné väznice determinovať ukladanie nepodmienečného trestu odňatia slobody, prípadne alternatívnych trestov.

 

Kľúčové slová: trest odňatia slobody, ústav na výkon trestu, väzenstvo, súkromná väznica, verejnosúkromné partnerstvo

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela