RSS RSS print

Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie

Oznamy

Kde nás nájdete:

Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie zabezpečuje výučbu predmetov z oblasti medzinárodného a európskeho práva a rozvíja schopnosti študentov komunikovať o odborných témach v cudzích jazykoch.

Čo môžete u nás študovať

     Nosné predmety medzinárodné právo verejné, medzinárodné právo súkromné, právo európskej únie sú dopĺňané pestrou ponukou voliteľných predmetov ponúkaných v bakalárskom i magisterskom štúdiu. Vybrané odborné predmety ponúka katedra i v anglickej, francúzskej a ruskej jazykovej mutácii. Samostatne sú ponúkané predmety právna komunikácia v anglickom jazyku, v nemeckom jazyku, právnická latinčina. Cieľom týchto predmetov je pripraviť študentov porozumieť písaným textom i odborným prednáškam v cudzích jazykoch.

Možnosť štúdia v rôznych jazykoch

     Na rozvoj jazykových schopností študentov práva bol zameraný i jeden z posledných projektov do ktorého sa katedra v širokej miere zapojila „Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch“ financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, v rámci ktorého bola pre študentov otvorená možnosť študovať viaceré povinné a povinne voliteľné predmety zabezpečované katedrou i v inojazyčnej mutácii (najmä anglický jazyk, ale i ruský a francúzsky jazyk). Katedra okrem toho v bakalárskom štúdiu ponúka i predmety zamerané priamo na právnu komunikáciu v anglickom jazyku a právnu komunikáciu v nemeckom jazyku. Pre absolvovanie týchto predmetov Vám stačí základná znalosť príslušného cudzieho jazyka, naši pedagógovia vám pomôžu zdokonaliť sa v právnej terminológii a právnej komunikácii v tomto jazyku.

Ktoré jazyky ponúkame:

  • anglický jazyk
  • nemecký jazyk
  • francúzsky jazyk
  • ruský jazyk

Prax na prvom mieste

     Veľký dôraz kladie katedra tiež na praktickú prípravu študentov, s cieľom naučiť študentov použiť nadobudnuté vedomosti v praxi. Týmto smerom je orientovaná ponuka voliteľných premetov katedry i samotná organizácia výuky. Preto v rámci viacerých predmetov semináre prebiehajú formou riešenia modelových situácií, analýzy judikatúry európskych a medzinárodných súdnych orgánov a taktiež skúška pozostáva z teoretickej i praktickej časti. Katedra sa snaží zabezpečovať i tematické prednášky hostí zo zahraničia, prevažne v anglickom jazyku.

Čo je našim cieľom

     Cieľom výučby je poskytnúť absolventom komplexnú orientáciu v medzinárodnom i európskom práve, naučiť študentov pracovať s inojazyčnými dokumentmi medzinárodného i európskeho pôvodu, vrátane judikatúry európskych súdnych orgánov a tak ich pripraviť na prácu v medzinárodných a európskych inštitúciách, alebo v oblasti cezhraničných právnych vzťahov.

Členovia katedry

JUDr.  Elena Júdová, PhD.
Funkcia: Vedúca katedry
Zaradenie: Odborná asistentka
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Wang Chi, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Zahraničný lektor
JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Externý vyučujúci
Mgr. Michaela Filipková
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Externá vyučujúca
Alexandra Rýsová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela