Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Informácie pre uchádzačov bakalárskeho štúdia

Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia

Prijímacie konanie na 1. stupeň vysokoškolského štúdia je bez prijímacej skúšky.

Základnou podmienkou prijatia na fakultu je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

 

Termín podania prihlášky

 • 1. kolo podávania prihlášok: do 30. apríla 2024
 • 2. kolo podávania prihlášok: do 31. mája 2024

 

Súčasťou prihlášky na bakalárske štúdium (1. stupeň) je:

 • štruktúrovaný životopis (s podpisom uchádzača)
 • overená kópia maturitného vysvedčenia (neakceptujeme faxovú overenú kópiu). V prípade, že uchádzač maturuje v príslušnom akademickom roku, kópiu maturitného vysvedčenia predloží na študijné oddelenie Právnickej fakulty UMB najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nebude zapísaný na štúdium. Do výsledku prijímacieho konania sa nebudú započítavať výsledky zo strednej školy a taktiež ani výsledky maturitnej skúšky.

 

Podanie prihlášky:

 •  v listinnej forme: zaslaním na adresu PrF UMB, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
 • v elektronickej forme: 

Podať elektronickú prihlášku

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky

 

Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, predloží dokumenty, ktoré tvoria prílohu prihlášky na študijné oddelenie Právnickej fakulty UMB najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nebude zapísaný na štúdium.

 

Poplatok za prijímacie konanie

 • prihláška v listinnej forme: 60,- €
 • prihláška v elektronickej forme: 50,- €

Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk).

 

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
VS (variabilný symbol): 8031 

KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):

 • rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
 • dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol): 8031 

KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):

 • rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
 • dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

 

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity. 

Kópiu dokladu o zaplatení poplatku na prijímacie konanie (výpis z účtu, výpis z internetbankingu) je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky.

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

 

Ďalšie podmienky prijatia uchádzačov:

V študijných programoch Právnickej fakulty UMB je podmienkou na prijatie uchádzačov, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí, ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Podmienky prijímacieho konania na štúdium pre osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko (ďalej aj ako „osoba s osobitným právnym statusom“) v súlade s § 56 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“):

1. Ak uchádzač o štúdium je osobou s osobitným právnym statusom, podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách môže preukázať predložením rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní vydaného Regionálnym úradom školskej správy v Slovenskej republike. Uchádzač o štúdium, ktorý je osobou s osobitným právnym statusom, okrem predloženia dokladu podľa prvej vety tohto bodu musí splniť aj ďalšie podmienky prijatia na štúdium podľa § 57 zákona o vysokých školách, ak sú vyžadované príslušnou fakultou.

2. V prípade osôb s osobitným právnym statusom, podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách možno preukázať čestným vyhlásením podľa vzoru, ktorý tvorí Prílohou č.1 k Metodickému pokynu UMB č. 4/2022 a testom všeobecných študijných predpokladov.

3. Uchádzač o štúdium, ktorý je osobou s osobitným právnym statusom, okrem predloženia dokladu podľa bodu 2. tohto článku a absolvovania testu všeobecných študijných predpokladov, musí splniť aj ďalšie podmienky prijatia na štúdium podľa § 57 zákona o vysokých školách, ak sú vyžadované fakultou.

4. Test všeobecných študijných predpokladov podľa bodu 2. tohto článku má byť zameraný na preukázanie všeobecných vedomostí a študijných predpokladov uchádzača a nie na preverenie konkrétnych vedomostí týkajúcich sa zvoleného študijného programu.

5. Spôsob, termín, prípadne ďalšie podmienky vykonania testu všeobecných študijných predpokladov, ako aj stanovenie minimálnej úrovne (percentil) na prijatie osôb s osobitným právnym statusom budú oznámené počas prijímacieho konania.

6. Ak uchádzač o štúdium nie je osobou s osobitným právnym statusom, predkladá rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydané Regionálnym úradom školskej správy v Slovenskej republike (o absolvovaní úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania). Aj uchádzač o štúdium, ktorý nie je osobou s osobitným právnym statusom, musí okrem predloženia dokladov podľa predchádzajúcej vety splniť aj ďalšie podmienky prijatia na štúdium podľa § 57 zákona o vysokých školách, ak sú vyžadované príslušnou fakultou.Výška školného za externé štúdium

 

Výška školného za externé štúdium: 1200,- 

 Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých uchádzačov na AR 2024/2025.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB