print

Štipendiá a pôžičky

Sociálne štipendium

Poskytuje sa študentovi dennej formy štúdia za predpokladu splnenia podmienok ustanovených vo vyhláške MŠ SR 102/2006 Z. z. o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte.

Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia ako doterajšia, inak od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia. 

 

Referentka pre sociálne štipendiá:

Ing. Mária Plavuchová
referentka zodpovedná za agendu sociálnych štipendií študentom PrF UMB
maria.plavuchova@umb.sk   048/446 6130

 

Adresa pre písomné doručenie žiadostí a príloh:

Rektorát UMB, sociálne štipendiá, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

 

Podmienky priznania sociálneho štipendia, ako aj všetky potrebné informácie ohľadom podávania žiadostí, spolu s aktuálnymi tlačivami nájdete na stránke UMB - https://www.umb.sk/studium/informacie/stipendia-a-pozicky.html

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela