RSS RSS print

Medzinárodný civilný proces

Predmet Medzinárodný civilný proces je vyučovaný ako povinne voliteľný predmet v magisterskom štúdiu.

     Predmet Medzinárodný civilný proces systematicky nadväzuje na predmet MPS I. Oba predmety spolu tvoria jadro výuky medzinárodného práva súkromného na Právnickej fakulte UMB.  

Predmet sa zaoberá najmä právomocou súdov SR konať vo veciach s cudzím prvkom, tzv. medzinárodnou právomocou, ktorá je predpokladom toho aby mohol súd vo veci konať. Rozoberané sú ďalej otázky doručovania písomností do cudziny a vykonávania dôkazov v cudzine a uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí. Pozornosť je tiež venovaná osobitným otázkam ako sú  tzv. občianskoprávne únosy detí, medzištátne osvojenia , vymáhanie výživného v cudzine a pod. 

Pre koho môže byť predmet užitočný: kľúčový najmä pre budúcich sudcov a exekútorov, veľmi praktický ale pre každého právnika, keďže dnes sa nedá vylúčiť že bude zastupovať klienta ktorý pracoval v zahraničí, alebo má rodinu v zahraničí, ev. obchoduje so zahraničím. Z rovnakých dôvodov môže byť znalosť predmetu užitočná pre každú osobu ktorá sa chystá prekročiť hranice.

 

 

Sylabus predmetu je k dispozícii v prílohe.

Otázky z MPS II. sú dostupné v prílohe.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela