RSS RSS print

Právo medzinárodného obchodu

Predmet je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v magisterskom štúdiu.

     Predmet Právo medzinárodného obchodu sa venuje špecifickým otázkam medzinárodných ekonomických vzťahov a obchodných transakcií cezhraničného charakteru. Nosné otázky ktorým sa predmet venuje sú najmä organizácia a inštitucionalizácia medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodný menový systém a ochrana investícií. Ďalej je pozornosť venovaná osobitným typom zmluvných záväzkov typickým pre medzinárodný obchod (franchising, leasing, medzinárodná kúpna zmluva, prepravné zmluvy a pod.), riešením sporov v medz. obchode najmä prostredníctvom arbitráže, ochrane práv z duševného vlastníctva v medz. obchode a podobne.

 

Sylabus predmetu a otázky sú k dispozícii v prílohe.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela