JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM.

Kontakt

  • Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
239

Telefón:
048 446 3239

Konzultačné hodiny

Pondelok12:00 - 14:00
Utorok-
Streda12:00 - 14:00
Štvrtok-
Piatok-
Študent má povinnosť vopred sa nahlásiť pedagógovi na konzultáciu alebo vopred si dohodnúť presný termín konzultácie na mail

Profesijná charakteristika

JUDr. Miloš Maďar, PhD. v roku 2002 úspešne ukončil vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po ukončení štúdia začal pôsobiť na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na pracovnej pozícii asistent, neskôr na pozícii odborný asistent. V rámci svojho pracovného zaradenia je zodpovedný najmä za vedenie seminárnych cvičení a prednášok z predmetov Trestné právo, Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, Aktuálne otázky trestného práva a Justičná spolupráca v trestných veciach, pre študentov dennej aj externej formy štúdia. V roku 2005 s vyznamenaním absolvoval advokátske skúšky a bol zapísaný do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou. Od roku 2008 pôsobí ako externý konzultant Ústavného súdu Slovenskej republiky v agende trestného práva. Doktorandské štúdium absolvoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde v roku 2010, po úspešnej obhajobe dizertačnej práce, získal v odbore trestné právo titul philosophiae doctor (PhD.). V roku 2013 úspešným zavŕšením štúdia na Nottingham Trend University vo Veľkej Británii získal akademický titul Master of Laws (LLM.). Pôsobil ako zástupca vedúceho vedeckého projektu s názvom Integrácia a unifikácia práva Európskej únie v oblasti trestného zákonodarstva udeleného Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied. Je autorom viacerých odborných a vedeckých prác so zameraním najmä na problematiku obhajoby v trestnom konaní a problematiku domáceho násilia.

Kontaktný formulár

=
239
048 446 3239
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela