RSS RSS print

Okruh otázok na rigórozne konanie k predmetu Správne právo

OTÁZKY Z PREDMETU Správne právo NA RIGORÓZNE KONANIE:

 

1. Štátna správa, jej charakteristické črty
2. Samospráva, jej charakteristické črty
3. Verejnoprávne inštitúcie
4. Subjekty správneho práva
5. Administratívnoprávne vzťahy

6. Normotvorné formy činnosti verejnej správy
7. Kontrola vo verejnej správe
8. Správne delikty
9. Priestupky

10. Zodpovednosť za výkon verejnej správy
11. Administratívnoprávna zodpovednosť
12. Nečinnosť vo verejnej správe, opatrenia proti nečinnosti

13. Vnútorná správa, evidencia obyvateľov
14. Zhromažďovanie a združovanie
15. Policajná správa
16. Správa základného a stredného školstva
17. Správa verejných vysokých škôl
18. Správa na úseku zdravotníctva
19. Správa daní a poplatkov
20. Správa živnostenského podnikania
21. Správa životného prostredia
22. Správa súdov, súdy Slovenskej republiky
23. Správa na úseku stavebného konania
24. Účastníci správneho konania

25. Priebeh správneho konania.
26. Doručovanie v správnom konaní.
27. Prerušenie správneho konania a jeho právne následky.
28. Zastavenie správneho konania a jeho právne následky.
29. Rozhodnutie v správnom konaní
30. Dokazovanie v správnom konaní
31. Odvolacie konanie a rozklad v správnom konaní.
32. Obnova konania.

33. Preskúmanie rozhodnutí mimo odvolacieho konania.
34. Výkon rozhodnutia v  správnom konaní.
35. Správne súdnictvo
36. Konanie o priestupkoch (zákon č. 372/1990 Zb.v znení nesk.predpisov)

37. Účastníci priestupkového konania
38. Rozhodnutia v konaní o priestupkoch

39. Konanie podľa zákona o sťažnostiach.
40. Vyvlastňovacie konanie.
41. Konanie podľa živnostenského zákona.
42. Stavebné povolenie a ohlásenie stavby.
43. Konania podľa Stavebného zákona
44. Druhy zápisov do katastra nehnuteľností, ich právne účinky. 

 

 

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela