Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Právna klinika stáží I., II., III.

Stupeň štúdia: 2. stupeň - magisterský

Forma: denná/externá

Semester: I., II., III. semester

Počet kreditov: 3
 

Hlavnou myšlienkou predmetu je sprostredkovať študentom možnosť získať poznatky a skúsenosti od odborníkov z praxe, a to najmä z významných odborných inštitúcií, ktoré môžu mať výrazný vplyv na ďalšie profesijné i životné smerovanie študentov práva.

Cieľom predmetu je motivácia študentov, aby ešte počas štúdia stáž absolvovali a získali tak neoceniteľné pracovné skúsenosti. Študenti si praktickou formou osvoja praktické vedomosti, právne zručnosti a získajú skúsenosti z výkonu reálnej právnickej profesie.

Podmienky na absolvovanie predmetu / spôsob hodnotenia študentov je špecifický a zohľadňuje prácu študenta na predmete počas celého semestra. Podmienkami pre hodnotenie predmetu sú:

  • účasť na stážach vo vybraných inštitúciách, orgánoch štátnej správy a samosprávy podľa aktuálnej ponuky PrF UMB alebo v inej odbornej inštitúcii podľa dohody s garantom predmetu,
  • písomné hodnotenie daného študenta supervízorom zo stáže.

Samotná skúška pozostáva zo záverečného ústneho pohovoru s garantom predmetu a bude prebiehať na základe vyššie uvedených princípov, pričom zohľadnená bude individuálna práca študenta. Samotné hodnotenie je v súlade s klasifikačnou stupnicou podľa Študijného poriadku UMB. Nakoľko sa jedná o výberový predmet, priebežné hodnotenie sa nevykonáva.

Študenti absolvovaním predmetu získajú zručnosti nevyhnutné pre prácu právnika, a to vykonávaním právnej praxe vo vybraných organizáciách s právnym zameraním. Študenti majú možnosť oboznámiť sa s rôznymi právnymi profesiami a jednotlivými činnosťami vyplývajúcimi z týchto profesií. Študent má možnosť overiť si svoje teoretické vedomosti získané štúdiom v praxi pri práci pod vedením supervízorov.

Stáž bude realizovaná podľa aktuálnej ponuky pre daný letný semester akademického roka 2023/2024 na rôznych verejných inštitúciách, orgánoch štátnej správy, samosprávy, či v rámci súkromnej sféry, napr. na súdoch, orgánoch štátnej správy, orgánoch samosprávy, ako aj vo vybraných advokátskych kanceláriách, notárskych úradoch, exekútorských úradoch, Centrách právnej pomoci a pod. Počas semestra študenti vykonávajú stáž podľa presne dohodnutého harmonogramu, ktorý majú dohodnutý s inštitúciou. Študenti pracujú samostatne, pod vedením vedúceho supervízora z inštitúcie.

Študenti majú možnosť sami navrhnúť koordinátorovi predmetu subjekt, kde majú záujem stáž absolvovať. Výber konkrétneho subjektu, kde má študent záujem stáž absolvovať podlieha povinnej konzultácii a odsúhlaseniu s koordinátorom predmetu.

Upozorňujeme, že koordinátor predmetu si vyhradzuje právo nesúhlasiť s výkonom stáže na študentom vybranej inštitúcii alebo subjekte v prípade, ak by vzniklo odôvodnené podozrenie, že účel a cieľ absolvovania predmetu Právna klinika stáží by bol narušený.

Bližšie podrobnosti o podmienkach absolvovania predmetu Právna klinika stáží v letnom semestri akademického roka 2023/2024 budú študentom oznámené začiatkom letného semestra akademického roka 2023/2024.

 

Koordinátor predmetu v letnom semestri akademického roka 2023/2024:

Mgr. Jakub Dzimko, PhD. |
Mgr. Jakub Dzimko, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
jakub.dzimko@umb.sk
149 
048 446 3149

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB