RSS RSS print

Právna klinika stáží I., II., III.

Stupeň štúdia: 2. stupeň - magisterský

Forma: denná/externá

Semester: I., II., III. semester

Počet kreditov: 3
 

Hlavnou myšlienkou predmetu je sprostredkovať študentom možnosť získať poznatky a skúsenosti od odborníkov z praxe, a to najmä z významných odborných inštitúcií, ktoré môžu mať výrazný vplyv na ďalšie profesijné i životné smerovanie študentov práva.

Cieľom je motivácia študentov, aby ešte počas štúdia stáž absolvovali a získali tak neoceniteľné pracovné skúsenosti. Študenti si praktickou formou osvoja vedomosti, právne zručnosti a získajú skúsenosti z výkonu reálnej právnickej profesie.

Podmienky na absolvovanie predmetu/ spôsob hodnotenia študentov je špecifický a zohľadňuje prácu študenta na predmete počas celého semestra. Podmienkami pre hodnotenie predmetu sú:

  • účasť na stážach vo vybraných inštitúciách, orgánoch štátnej správy a samosprávy podľa aktuálnej ponuky PrF UMB alebo v inej odbornej inštitúcii podľa dohody s garantom predmetu,
  • písomné hodnotenie daného študenta supervízorom zo stáže.

Samotná skúška pozostáva zo záverečného ústneho pohovoru s garantom predmetu a bude prebiehať na základe vyššie uvedených princípov, pričom zohľadnená bude individuálna práca študenta. Samotné hodnotenie je v súlade s klasifikačnou stupnicou podľa Študijného poriadku UMB. Nakoľko sa jedná o výberový predmet, priebežné hodnotenie sa nevykonáva.

Študenti absolvovaním predmetu získajú zručnosti nevyhnutné pre prácu právnika, a to vykonávaním právnej praxe vo vybraných organizáciách s právnym zameraním. Študenti majú možnosť oboznámiť sa rôznymi právnymi profesiami a jednotlivými činnosťami vyplývajúcimi z týchto profesií. Študent má možnosť overiť si svoje teoretické vedomosti získané štúdiom v praxi pri práci pod vedením supervízorov.

Stáž bude realizovaná podľa aktuálnej ponuky pre daný akademický rok na rôznych verejných inštitúciách, orgánoch štátnej správy, samosprávy, či v rámci súkromnej sféry. Napr. na súdoch, orgánoch štátnej správy, orgánoch samosprávy, ako aj vo vybraných advokátskych kanceláriách, notárskych úradoch, exekútorských úradoch, Centrách právnej pomoci a pod. Vo vybraných inštitúciách budú študenti pracovať pod vedením supervízorov – zamestnancov daných inštitúcií.

Študenti zaujímajúci sa o vybrané stáže z ponuky stáží pre aktuálny akademický rok budú mať v priebehu semestra možnosť sa o ne uchádzať podľa aktuálnych podmienok (ústne alebo písomné výberové konanie) stanovených konkrétnym spolupracujúcim subjektom.

 

Koordinátorka predmetu:

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 108 
048 446 3116

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela