Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Klinika právneho poradenstva I., II.

Stupeň štúdia: 2. stupeň - magisterský

Forma štúdia: denná/externá

Semester: II., III. semester

Počet kreditov: 3

Predmet Klinika právneho poradenstva sa v akademickom roku 2023/2024 neotvára.


Vzdelávacím cieľom Kliniky právneho poradenstva (ďalej aj ako "KPP") je prehĺbenie a prepojenie znalostí práva, rozvoj právnických zručností a prehlbovanie hodnotového vnímania práva a právnej profesie, predovšetkým v oblasti profesijnej etiky. Spoločenským cieľom KPP je poskytovanie bezplatného právneho poradenstva osobám, ktoré nemôžu využiť platené právne služby.

Študenti poskytujú základné právne poradenstvo aj v rámci Študentskej právnej poradne PrF UMB, ktorá je súčasťou Univerzitného poradenského a podporného centra Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici alebo v spolupráci s Centrom právnej pomoci Banská Bystrica pod odborným vedením supervízora. Pri poradenstve študent poskytne klientovi základnú právnu pomoc/ právnu analýzu s možnosťami riešenia jeho problému, prípadne nasmerovaním na príslušný orgán oprávnený riešiť jeho problém.

Právne poradenstvo KPP sa poskytuje v nasledovných právnych oblastiach:

  • občianske právo,
  • civilný proces,
  • rodinné právo,
  • pracovné právo,
  • právo sociálneho zabezpečenia,
  • správne právo,
  • trestné právo len v prípade poškodeného.

Študenti nie sú oprávnený koncipovať klientom podania adresované súdom, prípadne iným orgánom, ako ani poskytovať klientom právne poradenstvo mimo právnej poradne.

Výsledky vzdelávania:

Výsledkom absolvovania predmetu je nadobudnutie praktických zručností spojených s výkonom právnického povolania. V rámci kliniky sa študenti budú stretávať s klientmi, viesť s nimi rozhovor s dôrazom na zaznamenanie kľúčových otázok klienta a bodov jeho právneho problému a následne riešiť nastolený problém pod dohľadom supervízora.

Študent sa naučí rozmýšľať v širších logických, ale aj multidisciplinárnych súvislostiach v rámci súkromného a verejného práva na základe čoho posilní svoje analytické a syntetické schopnosti v oblasti práva. Naučí sa aplikovať svoje doposiaľ získané vedomosti zo správneho, občianskeho, pracovného, ale aj trestného práva.

 

Koordinátorka predmetu:

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB