Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Otázky na štátne skúšky z predmetu Obchodné právo


magisterské štúdium

 1. Obchodné právo ako odvetvie práva a jeho vzťah k iným právnym odvetviam
 2. Historický vývoj obchodného práva a obchodné zvyklosti
 3. Zásady a pramene obchodného práva
 4. Základné inštitúty obchodného práva - najmä podnik, podnikateľ, podnikanie a živnosť, obchodný majetok, obchodné imanie, vlastné imanie, čisté obchodné imanie
 5. Obchodné tajomstvo a jeho právna ochrana
 6. Hmotno-právna úprava obchodného registra, princípy obchodného registra
 7. Procesno-právna úprava obchodného registra
 8. Obchodné meno a jeho právna ochrana
 9. Konanie podnikateľa
 10. Podnikanie zahraničných osôb na Slovensku
 11. Hospodárska súťaž,  formy zneužitia účasti na hospodárskej súťaži a ich právna úprava
 12. Vymedzenie nekalej súťaže, generálna klauzula a právne prostriedky na ochranu pred nekalou súťažou
 13. Klamlivá reklama, klamlivé označovanie výrobkov a služieb, vyvolávanie nebezpečenstva zámeny a parazitovanie na povesti
 14. Podplácanie, zľahčovanie, porušovanie obchodného tajomstva a ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia
 15. Všeobecná charakteristika obchodných spoločností a ich právne formy
 16. Založenie a vznik obchodných spoločností, konanie v mene spoločnosti medzi jej založením a vznikom
 17. Rezervný fond v  obchodných spoločnostiach a družstve – vymedzenie a funkcie
 18. Zákaz konkurencie v obchodných spoločnostiach a jeho právne dôsledky
 19. Základné imanie obchodných spoločností – jeho tvorba a funkcie
 20. Neplatnosť obchodnej spoločnosti
 21. Všeobecné a osobitné dôvody zrušenia obchodných spoločností
 22. Všeobecné vymedzenie likvidácie obchodných spoločností a jej vzťah ku konkurzu, začiatok, priebeh a ukončenie likvidácie
 23. Likvidátor obchodnej spoločnosti a jeho práva a povinnosti, zodpovednosť likvidátora
 24. Zrušenie obchodných spoločností s právnym nástupcom – rozdelenie, splynutie a zlúčenie obchodných spoločností
 25. Premena právnej formy obchodnej spoločnosti
 26. Verejná obchodná spoločnosť, základná charakteristika. Založenie a vznik verejnej obchodnej spoločnosti. Práva a povinnosti spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti, ručenie spoločníka
 27. Rozhodovanie vo verejnej obchodnej spoločnosti a konanie v jej mene, zrušenie a zánik verejnej obchodnej spoločnosti.
 28. Komanditná spoločnosť – základná charakteristika, jej založenie a vznik, zrušenie a zánik. Porovnanie komanditnej spoločnosti so spoločnosťou s ručením obmedzeným a verejnou obchodnou spoločnosťou
 29. Práva a povinnosti spoločníkov komanditnej spoločnosti a ich právne postavenie. Rozsah a forma ručenia za záväzky komanditnej spoločnosti
 30. Všeobecná charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným,
 31. Valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným a neplatnosť jeho uznesenia
 32. Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, zodpovednosť konateľa a dozorná rada spoločnosti
 33. Práva a povinnosti spoločníkov v spoločnosti s ručením obmedzeným
 34. Vznik a zánik účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným
 35. Obchodný podiel  v spoločnosti s ručením obmedzeným, prevod a prechod obchodného podielu
 36. Všeobecná charakteristika akciovej spoločnosti, jej založenie a vznik
 37. Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti, jeho rozhodovanie a neplatnosť jeho uznesenia
 38. Predstavenstvo akciovej spoločnosti, jeho zodpovednosť a dozorná rada akciovej spoločnosti
 39. Práva a povinnosti akcionára
 40. Akcia a základné imanie
 41. Zvýšenie a zníženie základného imania akciovej spoločnosti
 42. Družstvo – základné vymedzenie. Princípy a zásady právnej úpravy družstva, založenie a vznik družstva.
 43. Vznik a zánik  členstva v družstve, práva a povinnosti členov družstva
 44. Orgány družstva a orgány malého družstva
 45. Zrušenie, likvidácia a zánik družstva
 46. Európska spoločnosť (SE) – všeobecná charakteristika, právna úprava, založenie a vznik, zrušenie a zánik, orgány
 47. Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (EZHZ) - všeobecná charakteristika, právna úprava, založenie a vznik, zrušenie a zánik, orgány
 48. Európske družstvo (SCE) - všeobecná charakteristika, právna úprava, založenie a vznik, zrušenie a zánik, orgány
 49. Relatívne a fakultatívne obchodné záväzkové vzťahy
 50. Absolútne a kombinované obchodné záväzkové vzťahy
 51. Obchodná verejná súťaž a verejný návrh na uzavretie zmluvy
 52. Zmluva o budúcej zmluve a nepomenované zmluvy
 53. Špecifiká uzatvárania zmlúv v obchodnom práve
 54. Zánik záväzku jeho splnením
 55. Odstúpenie od zmluvy, odstupné a ich vzájomný vzťah
 56. Dodatočná nemožnosť plnenia a zmarenie účelu zmluvy
 57. Započítanie pohľadávok v obchodnom práve
 58. Ručenie
 59. Banková záruka
 60. Zmluvná pokuta a uznanie záväzku
 61. Náhrada škody v obchodnom práve
 62. Omeškanie veriteľa a dlžníka
 63. Premlčanie v obchodnom práve
 64. Všeobecná charakteristika kúpnej zmluvy a jej odlíšenie od iných zmluvných typov
 65. Zodpovednosť za vady tovaru
 66. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho
 67. Nadobudnutie vlastníckeho práva pri kúpnej zmluve
 68. Osobitné dojednania pri kúpnej zmluve
 69. Základná charakteristika zmluvy o dielo
 70. Zodpovednosť za vady diela
 71. Práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy o dielo
 72. Mandátna zmluva
 73. Komisionárska zmluva
 74. Zmluva o obchodnom zastúpení – všeobecná charakteristika, práva a povinnosti zmluvných strán
 75. Zánik obchodného zastúpenia
 76. Zmluva o sprostredkovaní
 77. Zmluva o preprave veci
 78. Zasielateľská zmluva
 79. Zmluva o nájme dopravného prostriedku
 80. Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
 81. Zmluva o úvere a jej porovnanie so zmluvou o pôžičke
 82. Zmluva o otvorení akreditívu
 83. Zmluva o inkase
 84. Zmluvy o bankovom uložení veci
 85. Zmluva o bežnom účte a zmluva o vkladovom účte
 86. Zmluva o uložení veci a zmluva o skladovaní
 87. Zmluva o predaji podniku
 88. Ochrana veriteľov pri predaji podniku
 89. Zmluva o kúpe prenajatej veci
 90. Zmluva o kontrolnej činnosti
 91. Zmluva o tichom spoločenstve
 92. Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva
 93. Osobitosti záväzkov v medzinárodnom obchode 
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB