RSS RSS print

Ústavné garancie ľudských práv

         Predmet Ústavné garancie ľudských práv má za cieľ komplexne oboznámiť študentov s dynamicky sa vyvíjajúcim systémom ochrany základných práv a slobôd v ústavnej rovine Slovenskej republiky a osobitne v Európskej únii. Podstatnou v tomto ohľade bude výučba koncepcií základných práv, ich rozlíšenie v duchu prirodzenoprávnej a pozitivnoprávnej teórie. Z teoretického hľadiska kurz čerpá z podstaty ústavnej úpravy, medzinárodných nosných dohovorov a Charty základných práv Európskej únie, ktorá predstavuje na pôde únie prvý a zatiaľ jediný ucelený katalóg základných práv. V oblasti inštitucionálnej ochrany má predmet za úlohu oboznámiť detailne študentov s jednotlivými vnútroštátnymi orgánmi a inštitúciami a agentúrami únie, ktorých činnosť je primárne alebo sekundárne zameraná na ochranu základných práv.

Prílohy ku stránke:
 1. ÚGĽP_sylabus_denni 2019_2020.pdf Ústavné garancie ľudských práv - sylabus (denné štúdium) 19/20 (904 KB)
 2. 00 ÚGĽP_okruh otázok ÚGĽP 2020.pdf 00 Zoznam okruhov otázok na skúšku (205 KB)
 3. 01 Listina základných práv a slobôd.pdf 01 Listina základných práv a slobôd.pdf (157 KB)
 4. 01 Magna Charta Libertatum ENG.pdf 01 Magna Charta Libertatum ENG.pdf (132 KB)
 5. 01 Magna Charta Libertatum SK.docx 01 Magna Charta Libertatum SK.docx (16 KB)
 6. 02 MP o obč. a politic. & MP o hosp., soc., kult., OSN 1966.pdf 02 MP o obč. a politic. & MP o hosp., soc., kult., OSN 1966.pdf (239 KB)
 7. 03 Charta OSN, 1945.pdf 03 Charta OSN, 1945.pdf (136 KB)
 8. 03 Ústava MOP, 1919.docx 03 Ústava MOP, 1919.docx (255 KB)
 9. 03 Všeobecná deklarácia ĽP, OSN 1948.pdf 03 Všeobecná deklarácia ĽP, OSN 1948.pdf (51 KB)
 10. 04 Eur. sociálna charta, RE 1961.pdf 04 Eur. sociálna charta, RE 1961.pdf (276 KB)
 11. 04 Charta základných práv EÚ, 2000.pdf 04 Charta základných práv EÚ, 2000.pdf (791 KB)
 12. 05 Eur. dohovor o ĽP, RE 1950.pdf 05 Eur. dohovor o ĽP, RE 1950.pdf (1235 KB)
 13. 06 Ústava SR.pdf 06 Ústava SR.pdf (471 KB)
 14. 06 Simmenthal C-106_77 (ENG).pdf 06 Simmenthal C-106_77 (ENG).pdf (1072 KB)
 15. 06 Simmenthal C-106_77 (SK).pdf 06 Simmenthal C-106_77 (SK).pdf (63 KB)
 16. 07 Dohovor o právach dieťaťa, OSN 1989.pdf 07 Dohovor o právach dieťaťa, OSN 1989.pdf (183 KB)
 17. 07 zákon č. 176_2015 o komisárovi pre deti a pre osoby so zdravotným postihnutím.pdf 07 zákon č. 176_2015 o komisárovi pre deti a pre osoby so zdravotným postihnutím.pdf (274 KB)
 18. 08 Eur. charta regionálnych al. menšinových jazykov, RE 1992.pdf 08 Eur. charta regionálnych al. menšinových jazykov, RE 1992.pdf (214 KB)
 19. 08 Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín, RE 1995.pdf 08 Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín, RE 1995.pdf (174 KB)
 20. 09 Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, OSN 1965.pdf 09 Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, OSN 1965.pdf (139 KB)
 21. 09 Smerica EP a Rady 2006_54_ES (antidiskriminačná).pdf 09 Smerica EP a Rady 2006_54_ES (antidiskriminačná).pdf (156 KB)
 22. 09 Smernica Rady 92_85_EHS (tehotenská).pdf 09 Smernica Rady 92_85_EHS (tehotenská).pdf (464 KB)
 23. 09 Smernica Rady 2000_43_ES (rasová).pdf 09 Smernica Rady 2000_43_ES (rasová).pdf (66 KB)
 24. 09 Smernica Rady 2000_78_ES (zamestnanecká).pdf 09 Smernica Rady 2000_78_ES (zamestnanecká).pdf (475 KB)
 25. 09 Smernica Rady 2000_113_ES (rodová).pdf 09 Smernica Rady 2000_113_ES (rodová).pdf (77 KB)
 26. 10 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, OSN 2006.pdf 10 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, OSN 2006.pdf (239 KB)
 27. 11 Eur. dohovor na zabránenie mučenia, RE 1987.pdf 11 Eur. dohovor na zabránenie mučenia, RE 1987.pdf (125 KB)
 28. 11 MD o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, OSN 1965.pdf 11 MD o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, OSN 1965.pdf (139 KB)
 29. 11 Dohovor proti mučeniu, OSN 1984.pdf 11 Dohovor proti mučeniu, OSN 1984.pdf (145 KB)
 30. 12 zákon č. 365_2004 o rovnakom zaobchádzaní.pdf 12 zákon č. 365_2004 o rovnakom zaobchádzaní.pdf (259 KB)
 31. 13 zákon č. 564_2001 o verejnom ochrancovi práv.pdf 13 zákon č. 564_2001 o verejnom ochrancovi práv.pdf (561 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela