print

Marica Pirošíková

OBNOVA KONANIA PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ZÁKLADE ROZSUDKU EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.233-245

Abstrakt

V príspevku sa autorka venuje rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky z hľadiska medzinárodnej kontroly vykonávanej Radou Európy. Analyzuje relevantnú právnu úpravu a prax pokiaľ ide o obnovu konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky na základe rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva, a to predovšetkým z pohľadu požiadaviek formulovaných Výborom ministrov Rady Európy.

Kľúčové slová:

Európsky súd pre ľudské práva, Výbor ministrov Rady Európy, obnova konania pred ústavným súdom, výkon rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela