print

Eva Balážová

OSOBITOSTI VÝKONU TRESTU ODŇATIA SLOBODY MLADISTVÝCH ODSÚDENÝCH

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.7-19

Abstrakt

Predkladaný príspevok podáva komplexný pohľad na problematiku výkonu trestu odňatia slobody v spojení s mladistvými. V úvode sa stručne zaoberá špecifikami ukladania trestu odňatia slobody mladistvým. Nosná časť príspevku sa zameriava na realizáciu výkonu trestu odňatia mladistvých ods.dených, pričom sa venuje aj odlišnostiam, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k mladistvým v porovnaní s dospelými ods.denými a neopomína ani problematiku disciplinárnych trestov, ktoré možno mladistvým uložiť počas výkonu trestu odňatia slobody.

Kľúčové slová

mladistvý, trest odňatia slobody, výkon trestu odňatia slobody, účel výkonu trestu, disciplinárny trest

 

Prílohy ku stránke:
  1. Eva Balážová.pdf Eva Balážová (376 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela