RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Vytvorenie národného systému stratégie posudzovania a riadenia bezpečnostných rizík

Grant MZVaEZ SR, Národný nevýskumný projekt

Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí

Integrácia a unifikácia práva Európskej únie v oblasti trestného zákonodarstva

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB