print

Kto a akým spôsobom sa môže zapojiť

Študentskej vedeckej a odbornej činnosti sa môžu zúčastniť študenti Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Prf UMB), a to vo všetkých stupňoch štúdia. Práca ŠVOČ je písaná pod odborným dohľadom konzultanta, ktorého úlohou je najmä metodická a odborná pomoc pri písaní práce, poskytnutie rád a usmernení. Konzultantmi sú vysokoškolskí pedagógovia, výskumní pracovníci, doktorandi PrF UMB a odborníci z právnej praxe. Výsledkom ŠVOČ sú práce študentov, ktoré budú prezentované na Konferencii ŠVOČ a odmenené zaujímavými cenami. Bližšie podmienky sú upravené v Štatúte ŠVOČ.

Súťaže ŠVOČ je možné zúčastniť sa jednotlivo alebo v súťažnom tíme, avšak vzhľadom k tomu, že práca ŠVOČ je vo väčšine prípadov podkladom pre bakalárske a magisterské záverečné práce študentov, odporúčame zapájať sa do súťaže jednotlivcom. Do súťaže ŠVOČ sa študent prihlasuje prostredníctvom prihlášky, ktorá je prílohou Štatútu ŠVOČ (príloha č. 1), do termínu a na adresu, ktoré stanoví Komisia ŠVOČ. Bližšie informácie sú zverejnené v časti Aktuality.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela