print

Marián Gešper

Právne aspekty rozpočtu Matice slovenskej ako verejnoprávnej ustanovizne a jej financovanie zo štátneho rozpočtu

 

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.2-3.241-255

 

Citácia: GEŠPER, M. 2020. Právne aspekty rozpočtu Matice slovenskej ako verejnoprávnej ustanovizne a jej financovanie zo štátneho rozpočtu. In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 2-3. pp. 241-255. [cit. dátum citovania]. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.2-3.241-255 ISSN 1339-7753

 

Abstrakt: Cieľom článku je analyzovať právne postavenie Matice slovenskej ako verejnoprávnej ustanovizne, ktorá je začlenená do systému verejnej správy Slovenskej republiky. V článku sa venujeme vývoju právnych predpisom aj z hľadiska právomoci jej orgánov, vnútorného hospodárenia a financovania Matice slovenskej. Uvedená verejnoprávna ustanovizeň je najstaršou národnou, kultúrnou a vedeckou organizáciou pôsobiacou na území Slovenska od roku 1863 až po dnešok, teda takmer 157 rokov. Za dané obdobie existencie a činnosti teda reflektuje na vývoj právneho poriadku od Rakúskej ríše cez 1. Československú republiku 1918 – 1938, socialistické obdobie, vznik modernej a demokratickej Slovenskej republiky v r. 1993 až po súčasnosť. V článku sa zaoberáme aj hospodárením a rozpočtovými otázkami Matice slovenskej, keďže v zmysle súčasnej právnej úpravy Matica slovenská hospodári s vlastným majetkom a majetkom štátu. Tiež si všímame špecifické právne aspekty jej postavenia aj z toho hľadiska, že nepatrí medzi rozpočtové, ani príspevkové organizácie, čo zdôrazňuje jej osobitné napojenie na štátny rozpočet SR.

 

 

Kľúčové slová: verejnoprávna inštitúcia, verejnoprávna ustanovizeň, verejná správa, hospodárenie verejnoprávnych inštitúcií, rozpočet verejnoprávnych inštitúcií, štátna správa, rozpočet Slovenskej republiky, štátna dotácia, štátna účelová dotácia

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela