Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Informácie pre uchádzačov doktorandského štúdia

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli priznané Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici práva udeľovať akademický titul "PhD." (philosophiae doctor) absolventom III. stupňa vysokoškolského štúdia v nasledujúcich študijných programoch:

Študijný program Stupeň štúdia Forma štúdia Štandardná dĺžka štúdia Udeľovaný akademický titul
obchodné a finančné právo 3. denná 3 PhD.
obchodné a finančné právo 3. externá 4 PhD.
trestné právo 3. denná 3 PhD.
trestné právo 3. externá 4 PhD.
občianske právo 3. denná 3 PhD.
občianske právo 3. externá 4 PhD.

 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (§ 56 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z.).
Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Termín podania prihlášky

 • do 31. mája 2024
 •  

Súčasťou prihlášky na DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (3. stupeň) je:

 • štruktúrovaný životopis;
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní magisterského štúdia v študijnom odbore právo (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, príp. jazykových diplomov);
 • priemery študijných výsledkov za magisterské štúdium;
 • zoznam doteraz publikovaných (napr. knihy, články, príručky a pod.) aj nepublikovaných odborných a vedeckých prác (príp. odborné posudky týchto prác a ostatné doklady hodné zreteľa napr. diplomy z konferencií ŠVOČ, doklady o absolvovaných odborných kurzoch a pod.);
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu cca 5 normostrán (témy dizertačných prác sa nachádzajú v prílohe);
 • ústrižok o zaplatení poplatku.

Podanie prihlášky

 •  v listinnej forme: zaslaním na adresu PrF UMB, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
 • v elektronickej forme: 

Podať elektornickú prihlášku

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky

Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, predloží dokumenty, ktoré tvoria prílohu prihlášky na študijné oddelenie Právnickej fakulty UMB najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nebude zapísaný na štúdium.

 

Poplatok za prijímacie konanie

 • prihláška v listinnej forme: 60,- €
 • prihláška v elektronickej forme: 50,- €

Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk).

 

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
VS (variabilný symbol): 8033

KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):

 • rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
 • dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol): 8033 

KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):

 • rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
 • dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

 

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity. 

Kópiu dokladu o zaplatení poplatku na prijímacie konanie (výpis z účtu, výpis z internetbankingu) je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky.

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

 

 Ďalšie podmienky prijatia uchádzačov:

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium. Viac informácií nájdete na https://www.umb.sk/studium/informacie/uznavanie-dokladov-o-vzdelani.html

 

Výška školného za externé štúdium: 1200,- 

Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých uchádzačov na AR 2024/2025.

 

Viac informácií:AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY - DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB