Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Konkurzné právo

Povinne voliteľný predmet Konkurzné právo je zameraný na poskytnutie širšej informácie o princípoch a charaktere právnej úpravy konkurzu a reštrukturalizácie ako právnych foriem riešenia úpadku. Účelom predmetu je ďalej získanie praktických skúseností s vypracovaním podaní a iných relevantných dokumentov, súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou a precvičenie získaných teoretických vedomostí.

SYLABY

Akademický rok:  2023/2024
Letný semester
Trvanie: 1 hodina prednáška/1 hodina cvičenie v dennej forme štúdia a 9 hodín/semester v externej forme štúdia

Prednášajúci: doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD./prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD./Mgr. Jakub Dzimko, PhD.

1.Všeobecno-teoretické aspekty konkurzného práva.

Úvod do konkurzného práva. Pojem, predmet a pramene konkurzného práva. Historický vývoj právnej úpravy. Porovnanie zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Účel konkurzu a reštrukturalizácie

Prednáška: 13.2.2024

2.Úpadok a jeho formy
Základné pojmy konkurzného práva. Úpadok – predlženie a platobná neschopnosť. Základné povinnosti dlžníka v úpadku. Spôsoby riešenia úpadku. Návrh na vyhlásenie konkurzu. Náležitosti návrhu na vyhlásenie konkurzu. Hmotno-právne a procesno-právne podmienky pre vyhlásenie konkurzu

Prednáška: 20.2.2024

3.Účinky vyhlásenia konkurzu a rozhodnutia v konkurznom konaní
Vyhlásenie konkurzu. Hmotno-právne a procesno-právne účinky vyhlásenia konkurzu.
Rozhodnutia, vydané v rámci konkurzného konania. Lehoty.  Doručovanie. Procesno-právne súvislosti. Vzťah ZKR a CSP. Trovy konkurzného konania a konaní konkurzom vyvolaných.

Prednáška: 27.2.2024

4.Správca konkurznej podstaty
Správca konkurznej podstaty, jeho práva a povinnosti, zodpovednosť správcu konkurznej podstaty. Vznik a zánik funkcie správcu konkurznej podstaty.  Predbežný správca. Súčinnosť tretích osôb. Odmena správcu konkurznej podstaty

Prednáška: 5.3.2024

5.Prihlasovanie, uznanie a popretie pohľadávok. veritelia a veriteľského orgány v konkurze

Prihlasovanie, uznanie a popretie pohľadávok veriteľov konkurze. Žaloba o určenie popretej pohľadávky. Účastníci konkurzného konania. Právne postavenie veriteľov, schôdze konkurzných veriteľov a veriteľský výbor.

Prednáška: 12.3.2024

6.Odporovateľnosť právnych úkonov Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurze, porovnanie so všeobecnou úpravou v Občianskom zákonníku. Žaloby o neúčinnosť právnych úkonov. Právne dôsledky určenia neúčinnosti právnych úkonov.

Prednáška: 19.3.2024

7.Konkurzná podstata, jej správa a speňažovanie
Konkurzná podstata. Súpis konkurznej podstaty. Žaloba o vylúčenie z konkurznej podstaty. Správa a speňažovanie konkurznej podstaty, spôsoby a formy. 

Prednáška: 26.3.2024

8.Rozvrhy výťažkov a spôsoby uspokojenia pohľadávok veriteľov

Uspokojovanie veriteľov – poradie, spôsoby. Skupiny a triedy veriteľov. Pohľadávky vylúčené z uspokojenia. Rozvrh. Malý konkurz.

Prednáška: 9.4.2024

9.Reštrukturalizácia I
Účel a podstata reštrukturalizácie. Porovnanie reštrukturalizácie s konkurzom. Reštrukturalizačný posudok. Povolenie reštrukturalizácie. Účastníci konania.

Prednáška: 16.4.2024

10. Reštrukturalizácia II

Dohľad správcu a súdu počas reštrukturalizácie.  Reštrukturalizačný plán, jeho schválenie a potvrdenie súdom. Neúčinnosť plánu. 

Prednáška: 23.4.2024

11. Oddlženie fyzických osôb I

Oddlženie fyzickej osoby - všeobecne, historický vývoj právnej úpravy.

Prednáška: 30.4.2024

12. Oddlženie fyzických osôb II

Konkurz fyzickej osoby. Splátkový kalendár.

Prednáška: 7.5.2024

 

OKRUHY OTÁZOK Z PREDMETU KONKURZNÉ PRÁVO

 1. Konkurzné právo, predmet a pramene konkurzného práva
 2. Návrh na vyhlásenie konkurzu, podmienky, náležitosti, oprávnené osoby na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
 3. Začatie konkurzného konania, účinky začatia konkurzného konania
 4. Vyhlásenie konkurzu, podmienky pre vyhlásenie konkurzu
 5. Hmotno-právne účinky vyhlásenia konkurzu
 6. Procesno-právne účinky vyhlásenia konkurzu
 7. Pohľadávky veriteľov, ich prihlasovanie, uznávanie a popieranie, incidenčné žaloby
 8. Právne postavenie správcu, predpoklady pre zápis správcu do zoznamu správcov
 9. Konkurzná podstata – vymedzenie, všeobecná podstata a oddelené podstaty
 10. Odporovateľnosť právnych úkonov, skutkové podstaty, nároky z odporovateľných právnych úkonov
 11. Veriteľské orgány – schôdza veriteľov, veriteľský výbor,  súd ako veriteľský výbor
 12. Speňažovanie majetku patriaceho do  konkurznej podstaty
 13. Uspokojovanie pohľadávok konkurzných veriteľov, čiastkový rozvrh, konečný rozvrh výťažku
 14. Malý konkurz
 15. Účel a podstata reštrukturalizácie.
 16. Porovnanie reštrukturalizácie s konkurzom.
 17. Začatie reštrukturalizačného konania a jeho účinky
 18. Povolenie reštrukturalizácie a jeho účinky
 19. Prihlasovanie pohľadávok v reštrukturalizácii
 20. Reštrukturalizačný plán a jeho charakteristika
 21. Oddlženie fyzickej osoby v konkurze
 22. Oddlženie fyzickej osoby splátkovým kalendárom
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB