Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Charakteristika katedry

Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín (KTPKKFD) zabezpečuje v rámci pedagogického procesu výučbu povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetov v rámci bakalárskeho a magisterského denného a externého štúdia.

Pedagogický proces je sústredený na porozumenie a následné rozvíjanie teoretických vedomostí, ktoré reflektujú požiadavky aplikačnej praxe, čím sa prispieva ku zvyšovaniu úspešnosti uplatnenia absolventov Právnickej fakulty UMB na trhu práce. KTPKKFD spolupracuje s uznávanými odborníkmi akademickej obce, ako aj z externého prostredia z oblasti trestného súdnictva, prokuratúry a advokácie v banskobystrickom kraji. Na výučbe forenzných disciplín sa podieľajú významní odborníci banskobystrického regiónu v odbore súdnej psychiatrie, súdnej psychológie, súdneho lekárstva, väzenstva a tiež kriminalistiky. KTPKKFD pravidelne pod vedením vedúceho katedry profesora Klátika organizuje exkurzie študentov v Ústave na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica a v Kriminalistickom a extertíznom ústave Slovenská Ľupča. Individuálne podľa záujmu študentov je možné sa zúčastniť pitvy ľudského tela, keďže súdne lekárstvo je súčasťou výučby na KTPKKFD.

Študenti sa pravidelne zúčastňujú ako verejnosť hlavných pojednávaní na Okresnom súde Banská Bystrica a verejných zasadnutí na Krajskom súde Banská Bystrica, čím priamo z pohľadu praxe pochopia procesnú činnosť subjektov v trestnom konaní a tiež uplatnenie zásady kontradiktórnosti v konaní pred súdom. V spolupráci s Prezídiom Policajného zboru Slovenskej republiky, Úradom kriminálnej polície PZ a Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Banskej Bystrici sa každoročne organizuje v areáli Právnickej fakulty UMB celodňová akcia zameraná na praktické doplnenie študijných predmetov trestné právo procesné a kriminalistika, napr. obhliadka miesta trestného činu simulovanej vraždy, vyšetrovanie rôznych trestných činov proti životnému prostrediu a podobne.

V rámci pedagogického procesu sa na Katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín zabezpečuje v 1., 2. a 3. stupni štúdia výučba nasledovných predmetov: Trestné právo hmotné I., Trestné právo hmotné II., Trestné právo procesné I., Trestné právo procesné II., Trestné právo, Základy trestného práva, Kriminalistika, Kriminológia, Penológia, Súdna psychológia, Súdna psychiatria, Súdne lekárstvo, Trestné právo Európskej únie, Kriminálne spravodajstvo, Medzinárodná justičná spolupráca v trestných veciach, Trestnoprávne aspekty kriminálneho spravodajstva, Elektronizácia trestného súdnictva. Súčasťou výučby ja aj povinne voliteľný predmet Justičná spolupráca v trestných veciach pre Mgr. stupeň štúdia, ktorého výučba prebieha v anglickom jazyku.     

Okrem pedagogickej činnosti sa katedra výrazne venuje publikačnej činnosti a skúmaniu trestnoprávnej vedy. V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín sústreďuje na rozvoj vzájomnej vedeckej spolupráce s domácimi aj zahraničnými fakultami. Členovia katedry sa podieľali a podieľajú na riešení vedeckých projektov  VEGA pod  názvom “Integrácia a unifikácia práva EÚ v rámci trestného zákonodarstva“, "Zavedenie vzájomného uznávania justičných rozhodnutí v trestných veciach do právneho poriadku Slovenskej republiky", "Recidíva ako kritérium hodnotenia účinnosti", vedeckého projektu APVV "Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí".

 

Členovia katedry sa aktívne zúčastňujú medzinárodných vedeckých konferencií na Slovensku a v zahraničí.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB