doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

Kontakt

  • Katedra občianskeho práva, Katedra občianskeho a pracovného práva
  • Vysokoškolská učiteľka
  • Docentka
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
č. 229

Telefón:
048 446 3229

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda09:00 - 12:00
Štvrtok-
Piatok-
Konzultačné hodiny Občianske právo procesné II.: https://url.umb.sk/konzul2

Profesijná charakteristika

Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe ukončila v roku 1985, kde o rok neskôr úspešne vykonala i rigoróznu skúšku vo vednom odbore občianske právo. Od roku 1987 pracovala ako justičná čakateľka na Okresnom súde v Beroune a od roku 1990 do roku 1993 na Ministerstve obrany ČSFR v Prahe. Výučbe predmetu občianske právo sa venuje od roku 1994 a to najskôr ako odborná asistentka na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a od roku 1997 nepretržite až do súčasnosti na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, kde sa špecializuje najmä na výučbu občianskeho práva procesného. V roku 2003 ukončila doktorandské štúdium vo vednom odbore občianske právo. V roku 2006 vydala vedeckú monografiu s názvom Dedičské právo a dedičské konanie a v roku 2012 vedeckú monografiu Vývoj dedičského práva a jeho ďalšie smerovanie. Problematike dedičského práva sa venuje aj ako členka rekodifikačnej komisie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre prípravu nového Občianskeho zákonníka. Je autorkou, resp. spoluautorkou viacerých publikácií, učebníc a skrípt z občianskeho práva, štúdií a odborných článkov, zaoberajúcich sa najmä problematikou občianskeho práva. Od roku 1999 je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela