Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Charakteristika katedry

Katedra občianskeho práva a pracovného práva pedagogicky a vedecky pôsobí v dvoch ťažiskových oblastiach slovenského súkromného práva  - v občianskom práve a v pracovnom práve. Občianske právo v právnom poriadku Slovenskej republiky s určitou dávkou zovšeobecnenia predstavuje tzv. všeobecné súkromné právo, čo zvýrazňuje jeho význam a dôležitosť aj pre nadväzujúce odvetvia (najmä obchodné právo a pracovné právo). Pracovné právo je samostatným kodifikovaným odvetvím práva, ktoré úzko súvisí s občianskym právom o. i. preto, že všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka ako základného súkromnoprávneho kódexu sa subsidiárne uplatňujú v pracovnoprávnych vzťahoch.

V rámci pedagogickej činnosti katedra zabezpečuje výučbu predmetov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v odbore právo. V bakalárskom a magisterskom stupni členovia katedry vyučujú povinné predmety: Občianske právo hmotné – všeobecná časť, Občianske právo hmotné – vecné práva a dedičské práva, Občianske právo hmotné – zodpovednosť a záväzkové právo, Občianske právo procesné I., Občianske právo procesné II., Základy pracovného práva a Pracovné právo. Medzi povinne voliteľné predmety zabezpečované katedrou patria: Rodinné právo, Medicínske právo, Klinika občianskeho práva I. a II., Exekučné právo, Právo duševného vlastníctva, Právo sociálneho zabezpečenia, Medzinárodné a európske pracovné právo a napokon tri predmety v anglickom jazyku: Intellectual Property Law,  Consumer Law a International and European Labour Law. Z výberových predmetov katedra ponúka predmet Aktuálne otázky súkromného  práva.

Po úspešnej akreditácii počnúc akademickým rokom 2019/2020 katedra zabezpečuje aj výučbu povinných predmetov Občianske právo hmotné I, Občianske právo hmotné II, Civilné právo procesné a povinne voliteľných predmetov Dedičské právo, Dokazovanie v civilnom procese a Európske súkromné právo v doktorandskom študijnom programe 3.4.11. občianske právo.

Nosnou časťou výučby je občianske právo hmotné ako i občianske právo procesné, ktorých výučba  je zameraná na získavanie a prehlbovanie poznatkov, ktoré sú nevyhnutné aj pre štúdium ďalších nadväzujúcich právnych odvetví (ako napr. obchodné právo, pracovné právo a iné). Hlavným cieľom katedry v tejto oblasti je, aby si študenti osvojili poznatky teórie občianskeho práva, poznatky o právnej úprave v oblasti občianskeho práva a jeho jednotlivých inštitútoch a tieto dokázali aplikovať v praxi. Výsledkom by malo byť osvojenie si práce s právnymi predpismi, nadobudnutie teoretických poznatkov a základov právnickej terminológie, ako aj osvojenie si analytického myslenia za účelom vyjadrenia vlastného právneho názoru na základe získaných a osvojených vedomostí.

Katedra okrem toho zabezpečuje výučbu predmetov z oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, pričom cieľom vzdelávania v tejto oblasti je, aby si študenti osvojili pojmové vymedzenie pracovnoprávnych inštitútov, ktoré sú nevyhnutné pre uchopenie pracovného práva, ďalej získanie orientácie v systémoch a inštitútoch práva sociálneho zabezpečenia a neposlednom rade oboznámenie sa so základnými inštitúciami a dokumentmi medzinárodného a európskeho pracovného práva. Pri výučbe predmetov sa kladie dôraz na samostatnosť študenta, schopnosť logického myslenia a využitie už doteraz získaných poznatkov. Katedra považuje za dôležité, aby absolvent bol schopný využívať poznatky pracovného práva nielen v kontexte slovenského prostredia, ale aj z pohľadu pracovného práva Európskej únie.

Vo vedeckej a publikačnej činnosti sa členovia katedry venujú širokému spektru problémov občianskeho a pracovného práva. Sú autormi a spoluautormi početných publikácií, monografií a učebníc  z občianskeho  a pracovného práva, štúdií a odborných a vedeckých článkov zaoberajúcich sa rozsiahlou občianskoprávnou a pracovnoprávnou problematikou.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB