RSS RSS print

Medzinárodné právo súkromné

Predmet Medzinárodné právo súkromné  je vyučovaný ako povinný predmet v magisterskom štúdiu. Spolu s predmetom Medzinárodný civilný proces tvoria jadro výuky medzinárodného práva na Právnickej fakulte UMB. Vedomosti a zručnosti študentov z riešenia situácií s cudzím (cezhraničným) prvkom sú ďalej rozvíjané a prehlbované špecializovanými predmetmi ako sú: Európske trendy v dedičskom práve, Európske medzinárodné právo súkromné, Právo medzinárodného obchodu.

     Predmet Medzinárodné právo súkromné I. sa zaoberá právnymi vzťahmi súkromnoprávneho charakteru, ktoré svojím určitým prvkom (tzv. cudzí prvok) prekračujú sféru vnútroštátneho práva. Tieto právne vzťahy sú regulované osobitnými predpismi slovenského práva, najmä Zákonom č. 97/1963 Zb. o MPSaP, ale i medzinárodnými zmluvami a európskym právom. V rámci predmetu získajú študenti prehľad o základných inštitútoch medzinárodného práva súkromného, o histórii jeho právnej úpravy. Študenti sa najmä naučia orientovať v prameňoch medzinárodného práva súkromného, aplikovať tieto pramene na konkrétne situácie a vedieť určiť rozhodné právo pre súkromnoprávne vzťahy s cudzím prvkom

Sylabus predmetu je k dispozícii v prílohe.

Otázky k predmetu sú k dispozícii v prílohe.

Kontaktujte nás:

JUDr.  Elena Júdová, PhD. |
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
elena.judova@umb.sk
161 
048 446 3161
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. |
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Milos.Levrinc@umb.sk
164 
048 446 3164

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela