print

Rudolf Manik

Osobné bankroty v aplikačnej praxi

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.1.82-92

MANIK, R. Osobné bankroty v aplikačnej praxi. In Štát a právo [online]. 2021, vol. 8, no. 1, pp. 82-92 [cit. dátum citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.1.82-92 

Abstrakt: Novela zákona o konkurze a vyrovnaní a podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu likvidátorom spoločnosti. Oslabenie práv zabezpečených veriteľov dlžníka. Zmeny v bankrotovom práve v oblasti pokračovania v aktívnych a pasívnych sporov úpadcu. Sprísnenie podmienok oddlženia v zmysle zákona č. 390/2019 Z. z. Zavedenie zverejňovania rozhodnutí o zrušení oddlženia v Obchodnom vestníku a cezhraničná konkurzná turistika.

Kľúčové slová: Osobný bankrot, správca, platobná neschopnosť, likvidácia, cezhraničná konkurzná turistika

Prílohy ku stránke:
  1. Rudolf Manik.pdf Rudolf Manik (247 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela