Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

SYSTÉM PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA

Záverečné hodnotenie povinného predmetu sa v dennej forme bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia uskutočňuje v kombinácii priebežného hodnotenia počas výučbovej časti semestra (50%) a záverečnej skúšky (50%). Priebežné hodnotenie sa vykonáva dvakrát počas výučbovej časti semestra - v 5. a 10. týždni výučbovej časti semestra, a to písomnou formou (otvorené otázky, test). Záverečná skúška sa vykonáva v období určenom na ukončenie študijných povinností ústne alebo kombináciou ústnej a písomnej formy. Súčet podielov jednotlivých foriem hodnotenia na celkovom hodnotení štúdia predmetu je 100 %.

Každý študent sa musí zúčastniť oboch priebežných hodnotení. Každé priebežné hodnotenie predstavujúce priebežnú kontrolu sa bude hodnotiť samostatne, podľa klasifikačnej stupnice hodnotenia v súlade s čl. 18 Študijného poriadku UMB, t.j.:

  • A (100 – 94 %) - výborne (vynikajúce výsledky) = 1
  • B (93 – 87 %) - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5
  • C (86 – 80 %) - dobre (priemerné výsledky) = 2
  • D (79 – 73 %) - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5
  • E (72 – 65 %) - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3
  • FX (64 a menej %) - nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4.

Ak sa študent niektorého priebežného hodnotenia nezúčastní z akéhokoľvek dôvodu, nebude mu umožnený náhradný termín, ale dostane automaticky hodnotenie FX(0), čo má takú istú hodnotu ako FX = 4.

Študent bude z 1. kontrolnej písomnej práce hodnotený A až FX.

Študent bude z 2. kontrolnej písomnej práce hodnotený A až FX.

Vyučujúci teda vzhľadom na číselnú hodnotu známok z jednotlivých priebežných hodnotení urobí priemernú výslednú známku. Táto bude vyjadrovať 50 % konečného hodnotenia. Zvyšných 50 % bude tvoriť záverečná ústna skúška počas skúškového obdobia. Výsledné hodnotenie zohľadní 50 % priebežných písomiek a 50 % ústnej skúšky dohromady. Pokiaľ celkové hodnotenie študenta klesne pod hodnotu 3,00, nespĺňajú jeho výsledky ani minimálne kritériá, preto bude hodnotený na riadnom termíne známkou „FX". V takom prípade sa študent môže prihlásiť na opravný termín, kde sa bude hodnotiť len jeho ústna odpoveď, bez ohľadu na priebežné hodnotenie.

Študent musí za ústnu odpoveď na ústnej skúške dosiahnuť aspoň hodnotenie "E".

Ak sa študenti s priznaným individuálnym študijným plánom nezúčastnia priebežného hodnotenia, môžu požiadať vyučujúceho o náhradné plnenie (formou náhradnej písomky, seminárnej práce alebo iného písomného plnenia), ktoré bude ohodnotené podobne ako štandardné priebežné hodnotenie. Študenti s priznaným individuálnym študijným plánom sú povinní sa na inej forme priebežného hodnotenia dohodnúť s každým vyučujúcim povinného predmetu na začiatku každého semestra.

Študenti, ktorí absolvujú v tomto akademickom roku povinný predmet ako prenesenú študijnú povinnosť z minulého akademického roka, sú taktiež povinní zúčastniť sa priebežného hodnotenia. Po dohode s jednotlivými vyučujúcimi môžu vykonať priebežné hodnotenie aj inou formou (seminárna práca/iné písomné plnenie), nie len formou písomky, ktoré bude ohodnotené podobne ako štandardné priebežné hodnotenie. Formu priebežného hodnotenia pri takýchto študentoch si určujú jednotliví vyučujúci.

Priebež. Hodnot. 50% Priebežné hodnotenie 50%
  A B C D E FX
A A B B C C FX
B B B C C D FX
C B C C D D FX
D C C D D E FX
E C D D E E FX
FX D E E FX FX FX
             
Priebež. Hodnot. 50% Ústna skúška 50%
  A B C D E FX
A A B B C C FX
B B B C C D FX
C B C C D D FX
D C C D D E FX
E C D D E E FX
FX D E E FX FX FX

 

Príklad č. 1:

1. písomka: C = 2 + 2. písomka: FX(0) = 4, hodnoty sa sčítajú 2 + 4 = 6

Priemerná známka sa vypočíta ako 6 : 2 = 3, čo zodpovedá hodnoteniu „E", to znamená, že študent je pripustený k riadnemu termínu skúšky a „vstupuje" na tento termín s 50 % hodnotením „E". Na riadnom termíne skúšky je jeho ústna odpoveď excelentná, t.j. bude hodnotený z ústnej odpovede známkou „A", ktorá má tvoriť 50 % konečného hodnotenia.

Celkové konečné hodnotenie sa teda vypočíta:

  • z priebežného hodnotenia získal študent „E" = 3
  • z ústnej odpovede získal študent „A" = 1

Hodnoty sa sčítajú a urobí sa aritmetický priemer – 4 : 2 = 2, čo zodpovedá hodnoteniu „C"

Celková výsledná známka zohľadňujúca u študenta jeho prípravu na priebežné hodnotenia a ústnu skúšku je „C".

Príklad č. 2:

1. písomka: FX = 4 + 2. písomka: FX(0) = 4, hodnoty sa sčítajú 4 + 4 = 8

Priemerná známka sa vypočíta ako 8 : 2 = 4, čo zodpovedá hodnoteniu „FX".

Študent sa počas skúškového obdobia prihlási na riadny termín skúšky a berie sám zodpovednosť za to, že vlastným konaním/nekonaním/opomenutím „vstupuje" na tento riadny termín s 50 % hodnotením „FX". Na riadnom termíne skúšky je jeho ústna odpoveď excelentná, t.j. bude hodnotený z ústnej odpovede známkou „A", ktorá má tvoriť 50 % konečného hodnotenia.

Celkové konečné hodnotenie sa teda vypočíta:

  • z priebežného hodnotenia získal študent „FX" = 4
  • z ústnej odpovede získal študent „A" = 1

Hodnoty sa sčítajú a urobí sa aritmetický priemer – 5 : 2 = 2,5, čo zodpovedá hodnoteniu „D"

Celková výsledná známka zohľadňujúca u študenta jeho prípravu na priebežné hodnotenia a ústnu skúšku je „D".

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB