print

SYSTÉM PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA

SYSTÉM PRIEBEŽNÉHO  HODNOTENIA

 

Oznamujeme denným študentom, že vzhľadom na prejdenie výučby z prezenčnej formy na dištančnú formu, druhá časť priebežného hodnotenia sa v akademickom roku 2019/2020 nebude konať. Pri skúšaní povinných predmetov sa budú zohľadňovať len výsledky z 1. termínu priebežného hodnotenia v rozsahu 25%.

Záverečné hodnotenie povinného predmetu sa uskutočňuje v kombinácii priebežnej kontroly počas výučbovej časti semestra (50 %) a záverečnej skúšky (50 %). Priebežná kontrola sa vykonáva dvakrát, v 5. a 10. týždni výučbovej časti semestra, a to písomnou formou (otvorené otázky, test). Záverečná skúška sa vykonáva v období určenom na ukončenie študijných povinností ústne alebo kombináciou ústnej a písomnej formy. Súčet podielov jednotlivých foriem hodnotenia na celkovom hodnotení štúdia predmetu je 100 %.

 

Každý študent sa musí zúčastniť oboch priebežných písomiek/testov. Každá písomka/test predstavujúce priebežnú kontrolu sa budú hodnotiť samostatne, podľa klasifikačnej stupnice hodnotenia v súlade s čl. 18 Študijného poriadku UMB, t.j.:

A (100 – 94 %) - výborne (vynikajúce výsledky) = 1

B (93 – 87 %) - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5

C (86 – 80 %) - dobre (priemerné výsledky) = 2

D (79 – 73 %) - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5

E (72 – 65 %) - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3

FX (64 a menej %) - nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4.

 

Ak sa študent niektorej písomky/testu nezúčastní z akéhokoľvek dôvodu, nebude mu umožnený náhradný termín, ale dostane automaticky hodnotenie FX(0), čo má takú istú hodnotu ako FX = 4.

Študent bude z 1. kontrolnej písomnej práce hodnotený A až FX.

Študent bude z 2. kontrolnej písomnej práce hodnotený A až FX.

 

Vyučujúci teda vzhľadom na číselnú hodnotu známok z jednotlivých písomiek/testov urobí priemernú výslednú známku. Táto bude vyjadrovať 50 % konečného hodnotenia. Zvyšných 50 % bude tvoriť záverečná ústna skúška počas skúškového obdobia. Výsledné hodnotenie zohľadní 50 % priebežných písomiek a 50 % ústnej skúšky dohromady. Pokiaľ celkové hodnotenie študenta klesne pod hodnotu 3,00, nespĺňajú jeho výsledky ani minimálne kritériá, preto bude hodnotený na riadnom termíne známkou „FX“. V takom prípade sa študent môže prihlásiť na opravný termín, kde sa bude hodnotiť len jeho ústna odpoveď, bez ohľadu na priebežné hodnotenie.

Študent musí za ústnu odpoveď na ústnej skúške dosiahnuť aspoň hodnotenie "E".

 

Ak sa študenti s priznaným individuálnym študijným plánom nezúčastnia priebežného hodnotenia, môžu požiadať vyučujúceho o náhradné plnenie (formou náhradnej písomky, seminárnej práce alebo iného písomného plnenia), ktoré bude ohodnotené podobne ako štandardné priebežné hodnotenie. Študenti s priznaným individuálnym študijným plánom sú povinní sa na inej forme priebežného hodnotenia dohodnúť s každým vyučujúcim povinného predmetu na začiatku každého semestra.

 

Študenti, ktorí absolvujú v tomto akademickom roku povinný predmet ako prenesenú študijnú povinnosť z minulého akademického roka, sú taktiež povinní zúčastniť sa priebežného hodnotenia. Po dohode s jednotlivými vyučujúcimi môžu vykonať priebežné hodnotenie aj inou formou (seminárna práca/iné písomné plnenie), nie len formou písomky, ktoré bude ohodnotené podobne ako štandardné priebežné hodnotenie. Formu priebežného hodnotenia pri takýchto študentoch si určujú jednotliví vyučujúci.

 

Príklad č. 1:

 

1. písomka: C = 2           +     2. písomka: FX(0) = 4, hodnoty sa sčítajú 2 + 4 = 6

 

Priemerná známka sa vypočíta ako 6 : 2 = 3, čo zodpovedá hodnoteniu „E“, to znamená, že študent je pripustený k riadnemu termínu skúšky a „vstupuje“ na tento termín s 50 % hodnotením „E“. Na riadnom termíne skúšky je jeho ústna odpoveď excelentná, t.j. bude hodnotený z ústnej odpovede známkou „A“, ktorá má tvoriť 50 % konečného hodnotenia.

 

Celkové konečné hodnotenie sa teda vypočíta:

A)    z priebežného hodnotenia získal študent „E“ = 3

B)    z ústnej odpovede získal študent „A“ = 1

Hodnoty sa sčítajú a urobí sa aritmetický priemer –  4 : 2 = 2, čo zodpovedá hodnoteniu „C“

 

Celková výsledná známka zohľadňujúca u študenta jeho prípravu na priebežné hodnotenia a ústnu skúšku je „C“.

 

Príklad č. 2:

 

1. písomka: FX = 4            +     2. písomka: FX(0) = 4, hodnoty sa sčítajú 4 + 4 = 8

 

Priemerná známka sa vypočíta ako 8 : 2 = 4, čo zodpovedá hodnoteniu „FX“.

Študent sa počas skúškového obdobia prihlási na riadny termín skúšky a berie sám zodpovednosť za to, že vlastným konaním/nekonaním/opomenutím „vstupuje“ na tento riadny termín s 50 % hodnotením „FX“. Na riadnom termíne skúšky je jeho ústna odpoveď excelentná, t.j. bude hodnotený z ústnej odpovede známkou „A“, ktorá má tvoriť 50 % konečného hodnotenia.

 

Celkové konečné hodnotenie sa teda vypočíta:

A) z priebežného hodnotenia získal študent „FX“ = 4

B)  z ústnej odpovede získal študent „A“ = 1

Hodnoty sa sčítajú a urobí sa aritmetický priemer –  5 : 2 = 2,5, čo zodpovedá hodnoteniu „D“

 

Celková výsledná známka zohľadňujúca u študenta jeho prípravu na priebežné hodnotenia a ústnu skúšku je „D“.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela