print

Andrea Slezáková

AKTÍVNE LEGITIMOVANÝ SUBJEKT NA PODANIE ŽIADOSTI O UDELENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA PODĽA ZÁKONA O SPOTREBITEĽSKÝCH ÚVEROCH V KONANÍ VO VECIACH DOHĽADU

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.257-269

Abstrakt

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska predstavuje individuálny správny akt, ktorý je výsledkom aplikácie práva v konaní vo veciach dohľadu, v osobitnom správnoprocesnom konaní bez subsidiárnej aplikácie Správneho poriadku. Vzhľadom na absenciu výslovnej právnej úpravy oprávnenia spoločníka dohliadaného subjektu finančného trhu na podanie žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 20d ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, sa príspevok zameriava na možné alternatívy postupu.

Kľúčové slová:

žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska, konanie vo veciach dohľadu, dohľad nad finančným trhom.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela