RSS RSS print

Katedra obchodného a finančného práva

Oznamy

Kde nás nájdete:

Katedra obchodného a finančného práva PrF UMB
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

2.poschodie

Profil katedry

Katedra obchodného a finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zabezpečuje predovšetkým výučbu ťažiskového predmetu z oblasti súkromného práva, ktorým je obchodné právo. Súčasne má silné väzby na občianske právo, v dôsledku čoho podáva v rámci pedagogického procesu výklad prevažujúcej časti súkromného práva.

Trhová ekonomika je založená na súkromnom podnikaní, ktorého právnu reguláciu zabezpečujú najmä právne predpisy, ktoré patria z hľadiska pedagogického do obchodného práva. Takto katedra v rámci výučby obchodného práva poskytuje budúcim absolventom právnickej fakulty nevyhnutné vedomosti pre aplikačnú prax, pretože podľa štatistík a poznatkov z právnej praxe, prevažná časť absolventov sa v praxi venuje obchodnému právu. V rámci výučby obchodného práva poskytuje katedra cenné poznatky potrebné aj pre ostatné pozitívno-právne predmety, ktoré sa vyučujú na fakulte týkajúce subjektov práva. V tejto oblasti je kladený dôraz na obchodné spoločnosti, družstvá, podnikateľov – fyzické osoby a supranacionálne právne formy, ktoré tvoria rozhodujúce podnikateľské subjekty.

Podnikanie má v mnohých oblastiach aj verejnoprávne aspekty, a preto katedra zabezpečuje v potrebnom rozsahu súčasne výučbu hospodárskeho práva, čím absolvent získa ucelené a komplexné poznatky o právnej regulácii podnikania a fungovaní trhovej ekonomiky.

Členovia katedry sú si vedomí toho, že okrem poznania základných inštitútov a právno-teoretických aspektov vyučovaných predmetov, je nevyhnutné pripraviť absolventov právnickej fakulty na aplikačnú prax. Z týchto dôvodov katedra ponúka v rámci povinne voliteľných a výberových predmetov najmä také predmety, ktoré sú vyslovene orientované na výkon právnickej profesie. V rámci týchto predmetov realizuje katedra so študentmi každoročne simulovaný súdny spor v pojednávacej miestnosti fakulty, ako aj Krajského súdu v Banskej Bystrici a prípravu rôznych právnych dokumentov, ktoré sa v právnej praxi najviac vyskytujú (žaloby, zmluvy, právne analýzy, apod.). 

Katedra úzko spolupracuje s príbuznými katedrami právnických fakúlt na Slovensku a v zahraničí, a jej členovia sa zúčastňujú domácich a medzinárodných konferencií. Zároveň pôsobia ako členovia komisií pre doktorandské, habilitačné a inauguračné konania, resp. vystupujú v týchto konaniach ako oponenti. V rámci riešenia výskumných úloh katedra úspešne riešila projekt VEGA č. 1/0625/09: „Insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky" a projekt VEGA č. 1/0894/12: „Právne postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok".

Členovia katedry

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Profesor
doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
JUDr. Monika Némethová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Jakub Dzimko
Funkcia: Doktorand
JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
JUDr. Tatiana Jamrichová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
JUDr. Michal Úradník
Funkcia: Doktorand
Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Ľubica Koleničová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela