RSS RSS print

Predmety katedry

Predmety katedry sú usporiadané podľa vedných odborov v ktorých katedra zabezpečuje výuku, v poradí:

  • medzinárodné právo verejné
  • medzinárodné právo súkromné
  • právo Európskej únie
  • cudzie jazyky
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela