Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Code of Ethics / Etický kódex

The Code of Ethics of the Scientific-Theoretical Journal “State and Law“
 
General provisions
 
The State and Law Journal (hereinafter referred to as the “Journal”) is a scientific-theoretical journal. It is concerned with the issues of the science of state and law, legal theory, legal history and individual branches of legal practice. The Journal is published four times a year, both in printed and electronic form. 
The publisher of the Journal is the Faculty of Law, Matej Bel University, Komenského 20, 974 01, Banská Bystrica. 
The Journal is managed by the Editorial Board and the Scientific Committee. The Editorial Board and the Scientific Committee are composed of recognized experts in the field of state and law and the experts in legal practice in the Slovak Republic and abroad. The Editorial Board and the Scientific Committee are headed by the Chairman of the Editorial Board. The practical issues of the Journal are provided by the executive editor of the Journal. 
The publisher of the Journal, the Faculty of Law, Matej Bel University in Banská Bystrica publishes the Code of Ethics of the scientific and theoretical Journal “State and Law“ (hereinafter the "Code of Ethics") in order to ensure the quality of the publications and to exclude procedures that could raise concerns about the ethics of publishing. 
The Code of Ethics is developed on the basis of and in accordance with the standards of good publication manners created by the International Forum - Committee on Publication Ethics (COPE), which are also contained in the Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors. 
The purpose of the Code of Ethics is to provide information on the conditions for publishing papers and reviews, as well as information on other processes carried out in the publication of the papers. The Code of Ethics provides information to the authors (and co-authors), members of the Editorial Board, members of the Scientific Committee, executive editor, reviewers, as well as other persons directly or indirectly involved in the publishing. 

Art. I. Authors‘ obligations 

 1. The author of the paper is obliged to get acquainted with the Code of Ethics and follow the standards of writing scientific papers arising from the standard STN ISO 690. 
 2. If the paper has been written by more than one person, this fact must be stated in the paper. 
 3. The author may submit an original, as yet unpublished text for publication in the Journal. It is not possible to submit a paper that has already been published in another journal, or which has been submitted for publication in another journal. However, it is possible to submit a paper which, although it has already been published in another journal, has been significantly and fundamentally revised and supplemented. This fact must be stated in the revised paper, and there must also be stated where the original paper was published. The author must notify the Editorial Board of the original publication, when submitting the paper. 
 4. Plagiarism and the use of unreliable sources are unacceptable. The author is responsible for the accuracy of all data provided in the paper. The author is responsible for the correct citation of the literature used. 
 5. The author is obliged to avoid statements that are of a non-scientific nature, which may be offensive to individuals or groups, and which could damage or reduce the honour and dignity of others, as well as the seriousness of the Journal. In case the author finds a serious error in his/her paper during the review procedure, he/she is obliged to inform the Journal about this fact immediately. 

Art. II. Unethical conduct 

 1. Everyone is obliged to report to the editors of the Journal the behaviour that is in conflict with this Code of Ethics, or the principles of academic ethics, or in conflict with the law of the Slovak Republic.                      
 2. In case that any of the behaviour mentioned in the previous paragraph occurs, the bodies of the Journal shall resolve the matter in question and take a decision. The matter in question is being resolved impartially. 
 3. The result of the investigation may be informing the person concerned, instructing the author, prohibiting the publication of the paper or review or prohibiting any other activity of the author in the Journal. 
 4. The employer of the author may be notified about the outcome of such procedure or another measure may be taken depending on the nature of the offense. 


This Code of Ethics shall enter into force on 1 January 2020. 


Etický kódex vedecko-teoretického časopisu Štát a právo

Všeobecné ustanovenia

Časopis Štát a právo (ďalej len „Časopis“) je vedecko-teoretickým časopisom pre otázky vedy o štáte a práve, právnej teórii, právnej histórii a jednotlivých právnych odvetví právnej praxe. Je vydávaný 4x ročne. Časopis vychádza v tlačenej podobe, zároveň aj v podobe elektronickej. 
Vydavateľom Časopisu je Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica. V sídle vydavateľa sa nachádza zároveň aj sídlo Redakcie Časopisu. 
Vedenie časopisu realizuje Redakčná rada a Vedecký výbor. Redakčná rada a Vedecký výbor časopisu sú zložené z uznávaných odborníkov pôsobiacich v oblasti a vedy o štáte a práve a významných odborníkov právnej praxe v Slovenskej republike a zahraničí. Na čele Redakčnej rady a Vedeckého výboru stojí predseda redakčnej rady. Praktické otázky chodu Časopisu zabezpečuje výkonný redaktor časopisu. 
V záujme zabezpečenia kvality uverejňovaných Publikácií a vylúčeniu konania, ktoré by mohlo vzbudzovať dôvodnú obavu o publikačnej etike vydáva vydavateľ Časopisu Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Etický kódex vedecko-teoretického časopisu Štát a právo (ďalej len „Etický kódex“). 
Etický kódex je vypracovaný na základe a v súlade so štandardmi dobrých publikačných mravov navrhnutých medzinárodným fórom Committee on Publication Ethics (COPE) ktoré sú zároveň obsiahnuté  v Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors. 
Úlohou Etického kódexu je oboznámiť autorov (a spoluautorov) publikácií, členov Redakčnej rady, členov Vedeckého výboru, výkonného redaktora, recenzentov, ako aj ostatných osôb, ktoré sa priamo alebo nepriamo zúčastňujú na tvorbe Časopisu o podmienkach publikovania a podmienkach recenzovania publikácií, predložených na publikovanie v Časopise, ako aj ostatných procesov realizovaných pri publikovaní príspevkov. 

Čl. I. Povinnosti autorov

 1. Autor príspevku je povinný oboznámiť sa s Etickým kódexom a riadiť sa štandardmi písania vedeckých prác vyplývajúcimi z  normy STN ISO 690. 
 2. V prípade, že bolo dielo spracované s účasťou ďalšej osoby, musí byť táto skutočnosť v texte príspevku uvedená. 
 3. Autor môže predložiť na publikovanie v Časopise pôvodný, doposiaľ nepublikovaný text.  Nie je možné predložiť na publikovanie príspevok, ktorý už bol publikovaný v inom časopise, resp. ktorý bol predložený na publikovanie v inom časopise. Na publikovanie je však možné predložiť príspevok, ktorý už síce bol publikovaný v inom časopise, ale bol výrazne a zásadne prepracovaný a doplnený. Táto skutočnosť musí byť v prepracovanom príspevku uvedená, a musí byť uvedené aj kde pôvodný príspevok bol publikovaný.  O pôvodnom publikovaní čo i len časti príspevku musí autor upovedomiť Redakciu pri predložení príspevku na publikovanie. 
 4. Plagiátorstvo a používanie nedôveryhodných zdrojov je neprípustné. Autor zodpovedá za správnosť všetkých údajov uvedených v príspevku. Autor zodpovedá za správnosť citovania použitej literatúry.   
 5. Autor je povinný vyvarovať sa výrokov, ktoré majú nevedecký charakter, ktoré môžu byť urážlivé pre jednotlivcov či skupiny, a ktoré by mohli poškodiť či znížiť česť a dôstojnosť iných, ako aj vážnosť Časopisu. V prípade, ak autor v rámci recenzného konania zistí závažnú chybu vo svojom príspevku, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať časopis. 

Čl. II. Riešenie neetického konania

 1. Každý je povinný ohlásiť redakcii Časopisu prípady konania, ktoré sú v rozpore s týmto Etickým kódexom, alebo zásadami akademickej etiky, alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
 2. V prípade, že bude zistené konanie, ktoré napĺňa znaky uvedené v predchádzajúcom odseku, orgány Časopisu predmetnú vec vyriešia a prijmú v predmetnej veci rozhodnutie. Riešenie predmetnej záležitosti prebieha nestranne. 
 3. Výsledkom prešetrovania môže byť informovanie dotknutej osoby, poučenie autora, písomné pokarhanie autora, zákaz publikovať či recenzovať príspevky alebo vykonávať akúkoľvek činnosť v Časopise. 
 4. Zároveň môže byť  výsledky konania vo veci oznámené zamestnávateľovi, alebo môže byť prijaté iné  opatrenie podľa povahy priestupku. 


Tento etický kódex nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB