Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Sprievodca štúdiom 2023

Vážené študentky, vážení študenti,

na tomto mieste sa pokúsime Vás posprevádzať základnými informáciami o Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a zároveň o Právnickej fakulte UMB, na ktorej ste sa rozhodli študovať. Aj pre tento akademický rok 2023/2024 sme pre Vás pripravili Sprievodcu štúdiom, ktorý bude po prvýkrát v zjednodušenej elektronickej podobe. Pomocou základných informácií a využívajúc rôzne hypertextové odkazy, Vám priblížime prostredie vysokej školy, a to tak, aby sme Vám uľahčili čo najlepšiu orientáciu na Vašej novej alma mater.


 O UNIVERZITE

Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici je neoddeliteľnou súčasťou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá funguje ako jeden celok so ostatnými rôznymi fakultami pokrývajúcimi široké portfólio študijných odborov.

Viac informácií o univerzite, jej prioritách, poslaní a histórii, ako aj všeobecné informácie o štúdiu získate z univerzitnej časti sprievodcu.

» Univerzitná časť sprievodcu štúdiom


 O FAKULTE

Poslaním Právnickej fakulty UMB, ako súčasti európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať vedecko-pedagogickú prácu v odbore vied o štáte a práve. Jej cieľom je tak predovšetkým pripravovať vysokokvalifikovaných a erudovaných odborníkov pre komplexné pokrytie všetkých oblastí právnej praxe.

Fakulta v hlavnej činnosti poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov všetkých troch stupňov, ďalšie vzdelávanie a udeľuje akademické a vedecko-pedagogické tituly, v oblasti výskumu Právo a k nemu prislúchajúce študijné odbory a programy právnického zamerania. Fakulta vykonáva základný a aplikovaný výskum, korešpondujúci s potrebami spoločnosti založenej na poznatkoch a s potrebami spoločenskej praxe, využíva najnovšie poznatky vedy a techniky pri vzdelávaní študentov a zapája ich do tvorivej vedeckej činnosti a udržiava a rozvíja hodnoty spoločenskej a právnej vedy svojou publikačnou a vedeckou činnosťou.

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pozostáva zo 7 katedier a Ústavu klinického vzdelávania, pričom bližšie informácie o ich profile, zameraní, pracovníkoch a ďalších zaujímavých informáciách nájdete v príslušných sekciách na webovej stránke fakulty.

» Katedra dejín štátu a práva «

» Katedra ústavného práva a teórie práva «

» Katedra správneho práva «

» Katedra občianskeho a pracovného práva «

» Katedra obchodného a finančného práva «

» Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie «

» Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín «

» Ústav klinického vzdelávania«


Fakultu riadi dekan fakulty, spolu so svojimi prodekanmi zodpovednými za jednotlivé úseky agendy riadenia. V kľúčových otázkach týkajúcich sa fungovania fakulty má hlavné slovo Akademický senát Právnickej fakulty UMB, ktorý je samosprávnym zastupiteľským orgánom, zloženým zo zástupcov zamestnaneckej i študentskej časti Akademickej obce fakulty. Ďalším orgánom akademickej samosprávy fakulty je Vedecká rada Právnickej fakulty UMB, pozostávajúca tak z interných ako aj externých členov z významných univerzitných pracovísk, ako i pracovísk z praxe v slovenskom priestore. Kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania vo všetkých stupňoch štúdia na PrF UMB v súlade s vnútorným systémom kvality UMB zabezpečuje Rada pre vnútorný systém kvality Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Pri riešení rôznych úloh súvisiacich s aktivitami v pedagogickej a vedeckej oblasti, ako aj s bežným fungovaním fakulty, participujú rôzne referáty spadajúce pod dekanát fakulty.

» Vedenie fakulty «

» Akademický senát fakulty «

» Vedecká rada PrF UMB «

» Vnútorný systém kvality PrF UMB «

» Dekanát fakulty « 


 ŠTÚDIUM

Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici zabezpečuje štúdium vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, tj. v bakalárskom, magisterskom ako aj doktorandskom stupni. Štúdium prebieha vo všetkých študijných programoch podľa Odporúčaných študijných plánov zosúladených so štandardami pre študijné programy, ktoré vydala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy.

Odporúčané študijné plány

Opisy študijných programov, odporúčané štuijné plány, ako aj všetky informačné listy pre jednotlivé študijné programy sú okrem AISu prístupné aj na webovom sídle fakulty, v sekcii » Štúdium/Akreditované študijné programy «. Akreditované študijné programy sú rozdelené do troch sekcií – bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium. K hľadaným študijným programom sa dostanete aj cez odkazy umiestnené nižšie:

» Bakalárske študijné programy«

» Magisterské študijné programy «

» Doktorandské štúdium «


 Akademický informačný systém - AIS

Akademický informačný systém slúži na evidovanie všetkých informácií týkajúcich sa štúdia každého študenta. Prihlasovacie údaju dostal každý študent s rozhodnutím o prijatí na štúdium. V prípade, ak nemáte k dispozícii prihlasovacie údaje (z akéhokoľvek dôvodu), je potrebné kontaktovať administrátora AISu – meno + priezvisko (meno.priezvisko@umb.sk).

Každý študent je zodpovedný sa evidenciu svojho štúdia a je povinný AIS priebežne kontrolovať.

Študent v AIS-e:

· vytvára si zápisný list na každý akademický rok,

· vkladá si predmety zo skupiny povinných, povinne-voliteľných a výberových pre svoj študijný program

· kontroluje si zapísané hodnotenia počas skúškového obdobia,

· prihlasuje sa na tému záverečnej práce v termíne určenom v harmonograme štúdia,

· prihlasuje sa na štátnu skúšku.

Základné návody k AISu: 

» Návod na vytvorenie zápisného listu a pridanie predmetov do zápisného listu «

» Návod na kontrolu získaných kreditov «


Kľúčové dokumenty súvisiace so štúdiom

Kľúčovými dokumentami, s ktorými Vám odporúčame sa určite podrobne oboznámiť a samozrejme riadiť sa nimi, sú - harmonogram štúdia pre daný akademický rok, ktorý obsahuje všetky dôležité termíny súvisiace so štúdiom a povinnosťou študentov a pedagógov je ich dodržiavať. Ďalším dôležitým dokumentom je Študijný poriadok, ktorý upravuje organizáciu a pravidlá štúdia na fakulte. Poznanie týchto dokumentov je pre Vaše štúdium nevyhnutnosťou.

V nižšie uvedených hypertextových odkazoch nájdete aj ďalšie predpisy upravujúce Vaše štúdium.

» Harmonogram štúdia pre AR 2023/2024 «

» Študijné predpisy «

Kontaktné osoby v otázkach štúdia

V prípade všeobecných otázok týkajúcich sa štúdia je prvým kontaktným miestom Študijné oddelenie. V prípade akýchkoľvek otázok sa vždy obráťte na príslušnú referentku oddelenia, naše referentky Vám adekvátne poradia, čím tak predídete možným problémom pri Vašom štúdiu.

» Študijné oddelenie «

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s odbornými otázkami týkajúcimi sa vášho štúdia, máte možnosť tiež kontaktovať fakultného študijného poradcu, ako aj príslušných fakultných koordinátorov pre rôzne agendy.

Kontakty na nich nájdete v sekcii » Štúdium/Koordinátori «

Prosíme, aby ste si pravidelne sledovali aj rôzne oznamy na webstránke fakulty týkajúce sa štúdia, či už v Aktuálnych oznamoch alebo v sekcii Štúdium/Oznamy pre študentov

Mobilitné programy - ERASMUS+,

V rámci svojho štúdia máte možnosť absolvovať časť svojho štúdia na zahraničnej vysokej škole, s ktorou má UMB podpísanú bilaterálnu dohodu. Informujte sa o týchto možnostiach na Referáte pre medzinárodnú spoluprácu na UMB a u fakultného koordinátora programu Erasmus+

» Informácie o mobilitnom programe ERASMUS+

Študenti so špecifickými potrebami

Ak ste študentom so špecifickými potrebami, môžete sa presne predpísaným spôsobom uchádzať o tento štatút študenta so špecifickými potrebami a využívať možnosti štúdia v osobitnejšom režime. Ochotne Vám v tomto smere poradí fakultný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami. Pre jednoduchšiu orientáciu je pre Vás na univerzite vypracovaný aj Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami:

» Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami na UMB «

» Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami «

Štipendiá na podporu štúdia

Univerzita poskytuje študentovi dennej formy štúdia sociálne štipendium za predpokladu splnenia podmienok ustanovených vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 102/2006 Z. z. o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte. Viac informácií o možnosti získať sociálne štipendium nájdete na príslušnej webovej stránke.

» Sociálne štipendiá «

Dávame do pozornosti tiež možnosť uchádzať sa o motivačné štipendiá za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. Podmienky priznania takýchto štipendií určuje nový Štipendijný poriadok UMB (účinný od 1. septembra 2023).

» Štipendijný poriadok UMB « 

ARCHÍV

Sprievodca štúdiom pre predchádzajúce akademické roky vo formáte pdf.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB