Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium je III. stupňom vysokoškolského vzdelania. Zameriava sa na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom prínose študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti právnej vedy.

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť doktoranda na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú prácu získaním ucelených teoretických vedomostí a zvládnutím metodiky vedeckej práce a poskytnúť doktorandovi najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelania.

Štúdium sa skladá zo študijnej a vedeckej časti. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky. Štúdium sa končí obhajobou dizertačnej práce.

Študijná časť doktorandského štúdia sa skladá z povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Predmety sa ukončujú kolokviálnou skúškou po dohode s vyučujúcim. Výučba v dennom a externom štúdiu prebieha blokovo v prvom (príp. aj druhom) roku štúdia. Povinné predmety sa delia na fakultné (Teória práva Metodológia právnych vied), ktoré absolvujú všetci študenti doktorandského štúdia na fakulte, a predmety študijného programu, ktoré sú špecifické v závislosti od zvoleného študijného zamerania. Študent si po konzultácii so školiteľom vyberá aj 2 povinne voliteľné predmety a 1 výberový predmet zo svojho študijného plánu, tak aby získal aspoň 60 kreditov.

Podmienkou absolvovania doktorandského štúdia je aj jeho vedecká časť, ktorá sa skladá z povinných a povinne voliteľných predmetov. Na úspešné absolvovanie vedeckej časti je potrebné získať minimálne 120 kreditov. K povinným predmetom vedeckej časti patrí Metodológia vedeckého poznania a etika vedeckej práce 1 a Metodológia vedeckého poznania a etika vedeckej práce 2. Okrem týchto predmetov je potrebné odovzdať Písomnú prácu na dizertačnú skúšku, vypracovať Príspevok špičkovej medzinárodnej kvality a predložiť Dizertačnú prácu. Za povinné predmety získa študent 90 kreditov. Na absolvovanie povinne voliteľných predmetov si študent vyberá z okruhov Publikačné výstupyAktívne zapojenie do riešenia výskumných projektovAktívne vystúpenie na konferenciách a Citácie a ohlasy, tak aby získal aspoň 30 kreditov.

Absolventom doktorandského štúdia fakulta udeľuje akademický titul „doktor", philosophiae doctor, v skratke "PhD".

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR má Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici priznané práva udeľovať akademické tituly "doktor" (philohophiae doctor) absolventom 3. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme týchto študijných programoch v študijného odboru Právo: 

  • Občianske právo
  • Obchodné a finančné právo
  • Trestné právo

 

REFERENTKY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA:

Jana Semjanová |
Jana Semjanová
Referentka, Študijné oddelenie - denné Bc. a PhD. štúdium 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Jana.Semjanova@umb.sk
č. 123 
048 446 3123, 0918 610 132

Eva Kukulová |
Eva Kukulová
Referentka, Študijné oddelenie - denné Mgr. štúdium a externé štúdium 
Nepedagogická zamestnankyňa 
eva.kukulova@umb.sk
č. 123 
048 446 3124, 0918 901 724

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB