RSS RSS print

Medzinárodné vzťahy

Predmet Medzinárodné vzťahy I. je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v bakalárskom štúdiu.

     Znalosť problematiky medzinárodných vzťahov je nevyhnutná pre správne pochopenie ich histórie, súčasnosti ale aj trendov budúceho usporiadania. Zmeny v systéme medzinárodných vzťahov po Viedenskom kongrese, formovanie medzinárodných inštitúcií a čiastková kodifikácia medzinárodného práva v druhej polovici 19. st.  Systém medzinárodných vzťahov na prelome 19. a 20. st., systém medzinárodných zmlúv z r. 1919–1920. Medzinárodný zmluvný systém ČSR v dvadsiatych a tridsiatych rokoch. Vývin systému medzinárodných vzťahov v rokoch 1945–1999, utvorenie bipolárneho systému medz. vzťahov, medzinárodné vzťahy európskych štátov v rokoch 1955–1970, etapy uvoľnenia recidívy a konfrontácie v bipolárnom systéme medzinárodných vzťahov 1970–1989. 

SYLABY - program prednášok

Akademický rok:  2018/2019
Zimný semester
Prednášajúci: JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Trvanie: 1 x 80 minút  Perióda: týždenne

Témy prednášok:

 1. Medzinárodné vzťahy - definícia, predmet medzinárodných vzťahov, spôsoby analýz, medzinárodné spoločenstvo, história predmetu, pramene a metódy štúdia, štruktúra medzinárodného systému.
 2. Zmeny v systéme medzinárodných vzťahov po Viedenskom kongrese.
 3. Formovanie medzinárodných inštitúcií a čiastková kodifikácia medzinárodného práva v druhej polovici 19.st.
 4. Systém medzinárodných vzťahov na prelome 19. a 20. st., systém medzinárodných zmlúv z r. 1919-1920.
 5. Medzinárodný zmluvný systém ČSR v dvadsiatych a tridsiatych rokoch.
 6. Vývin systému medzinárodných vzťahov v rokoch 1945–1999, utvorenie bipolárneho systému medz. vzťahov, medzinárodné vzťahy európskych štátov v rokoch 1955 až 1970, etapy uvoľnenia recidívy a konfrontácie v bipolárnom systéme medzinárodných vzťahov 1970 – 1989.
 7. Medzinárodné súvislosti spoločenskej zmeny v krajinách strednej a východnej Európy.
 8. Medzinárodné postavenie a vzájomná spolupráca stredoeurópskych štátov. Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode CEFTA, SEI, V4, KBSE: pravidlá, inštitúty, mechanizmy.
 9. Bezpečnostná dimenzia v súčasných medzinárodných vzťahoch, európske bezpečnostné štruktúry v súčasnosti.
 10. Slovenská republika 1993 – 1999, SR a ČR v zahraničnej politike a medzinárodných vzťahoch ČSFR 1990 – 1992, formovanie zahraničnopolitickej orientácie  SR, ústavné základy medzinárodného pôsobenia SR.
 11. Spôsoby úpravy vzťahov SR s inými krajinami a medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, mnohostranná spolupráca s krajinami strednej a východnej Európy, zaistenie medzinárodnej bezpečnosti SR, SR a , SR v Rade Európy,OBSE, OSN, NATO,  SR v eur. priestore, spolupráca stredoeur. štátov 1990–1999.

 

Kontaktujte nás:
JUDr. Jozef Beňo, PhD. |
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
jozef.beno@umb.sk
164 
048 446 3164

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela