Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Školitelia

Podľa § 54 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štúdium podľa doktorandského študijného programu sa uskutočňuje na základe študijného programu doktoranda pod vedením školiteľa.

Podľa čl. 10 platnej smernice o doktorandskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici funkciu školiteľa pre akreditovaný študijný program doktorandského štúdia môže vykonávať vysokoškolský učiteľ Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s titulom profesor, hosťujúci profesor, docent v danom alebo príbuznom študijnom programe, prípadne školiteľ spĺňajúci podmienky § 54 ods. 4 zákona o vysokých školách, prípadne iní odborníci po schválení vo Vedeckej rade fakulty, spĺňajúci podmienky § 54 ods. 4 zákona o vysokých školách a požiadavky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Návrhy na školiteľov doktorandských študijných programov predkladá vedúci školiaceho miesta predsedovi odborovej komisie a prerokúvajú ich odborové komisie doktorandského štúdia zriadené na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po prerokovaní návrhov školiteľov v odborových komisiách doktorandského štúdia predkladá dekan fakulty tieto návrhy na schválenie Vedeckej rade fakulty

Školiteľmi sa stávajú interní a externí odborníci od termínu ich schválenia Vedeckou radou fakulty pre príslušný študijný program. V ďalšej činnosti sa školiteľ riadi zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, platnou smernicou UMB o doktorandskom štúdiu na UMB, študijným poriadkom Právnickej fakulty UMB a individuálnym študijným plánom doktoranda.

Schválení školitelia pre študijný program Občianske právo

 • prof. JUDr. Ján Cirák, PhD.
 • doc. JUDr. Marián Ďurana, PhD.
 • prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
 • doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD., univ. prof.
 • doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD., univ. prof.
 • doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
 • doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
 • doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., univ. prof.
 • JUDr. Juraj Takáč, PhD., univ. doc.
 • doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., univ. prof.

 

Schválení školitelia pre študijný program Obchodné a finačné právo

 • prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
 • prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
 • doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD., univ. prof.
 • doc. JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
 • JUDr. Elena Júdová, PhD., univ. doc.
 • doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD., univ. prof.
 • mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. 
 • prof. JUDr. Mojmír Mamojka ml., PhD.
 • JUDr. Monika Némethová, PhD., univ. doc.
 • prof. Mykola Sidak, DrSc.
 • doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LLM., univ. prof.
 • JUDr. Lenka Ušiaková, PhD., univ. doc.
 • prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

 

Schválení školitelia pre študijný program Trestné právo

 • JUDr. Marta Hlaváčová, PhD.
 • Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
 • doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.
 • prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
 • doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD., Dr.h.c.
 • prof. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.
 • JUDr. Jozef Michalko, PhD.
 • JUDr. Martin Orviský, PhD.
 • JUDr. Rastislav Remeta, PhD.
 • JUDr. Ing. Michal Ševčík, PhD.
 • JUDr. Peter Trajlínek, PhD.
 • JUDr. Rastislav Urbáni, PhD.
 • JUDr. Zoltán Valentovič, PhD.
 • doc. JUDr. Adrián Vaško, PhD.
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB