print

Školitelia

Podľa § 54 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štúdium podľa doktorandského študijného programu sa uskutočňuje na základe študijného programu doktoranda pod vedením školiteľa.

Podľa čl. 10 platnej smernice o doktorandskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici funkciu školiteľa pre akreditovaný študijný program doktorandského štúdia môže vykonávať vysokoškolský učiteľ Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s titulom profesor, hosťujúci profesor, docent v danom alebo príbuznom študijnom programe, prípadne školiteľ spĺňajúci podmienky § 54 ods. 4 zákona o vysokých školách, prípadne iní odborníci po schválení vo Vedeckej rade fakulty, spĺňajúci podmienky § 54 ods. 4 zákona o vysokých školách a požiadavky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Návrhy na školiteľov doktorandských študijných programov predkladá vedúci školiaceho miesta predsedovi odborovej komisie a prerokúvajú ich odborové komisie doktorandského štúdia zriadené na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po prerokovaní návrhov školiteľov v odborových komisiách doktorandského štúdia predkladá dekan fakulty tieto návrhy na schválenie Vedeckej rade fakulty

Školiteľmi sa stávajú interní a externí odborníci od termínu ich schválenia Vedeckou radou fakulty pre príslušný študijný program. V ďalšej činnosti sa školiteľ riadi zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, platnou smernicou UMB o doktorandskom štúdiu na UMB, študijným poriadkom Právnickej fakulty UMB a individuálnym študijným plánom doktoranda.

Schválení školitelia pre študijný program Občianske právo

prof. JUDr. Ján Cirák, PhD.

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

 

Schválení školitelia pre študijný program Obchodné a finačné právo

prof. JUDr. Ján Cirák, PhD.

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, ml., PhD.

prof. Mykola Sidak, DrSc.

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

 

Schválení školitelia pre študijný program Trestné právo

Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.

doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.

doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela