RSS RSS print

Katedra dejín štátu a práva

Oznamy

Kde nás nájdete:

Katedra dejín štátu a práva PrF UMB
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra zabezpečuje výučbu propedeutických predmetov priamo patriacich, ako aj úzko súvisiacich s odbormi rímske právo (právna romanistika, lektúra rímskych textov, právnická latinčina), dejiny štátu a práva (na území Slovenska, ako i všeobecné, resp. svetové dejiny štátu a práva), cirkevné a konfesijné právo. Jej úlohou a cieľom je podať základné informácie o štáte a práve v ich historickom kontexte a napomôcť tak k uvedomovaniu si dosahu historického vývoja vied o štáte a práve pre súčasnosť a moderný legislatívny vývoj. Okrem toho katedra zabezpečuje tiež metodologické predmety, zamerané na prípravu, tvorbu, kvalitné spracovanie a úspešnú obhajobu záverečných bakalárskych a diplomových prác v študijnom odbore právo. 

Katedra dejín štátu a práva zabezpečuje nasledovné povinné predmety: Rímske právo I., Rímske právo II., Roman Law, Dejiny štátu a práva na území Slovenska I., Dejiny štátu a práva na území Slovenska II., Dejiny práva štátov Európy a USA, Metodika spracovania záverečnej práce. Z povinne voliteľných predmetov zabezpečuje: Cirkevné právo, Konfesijné právo, Právnická latinčina I., Právnická latinčina II., Právny poriadok v Československu po roku 1945, Vývoj inštitútov súkromného práva (v magisterskom štúdiu), ako aj povinne voliteľné predmety v cudzích jazykoch: Roemisches Recht mit Bezug auf das geltende Privatrecht (v nemeckom jazyku) a v anglickom jazyku Roman Foundations of Modern Private Law a predmet Social and Legal Interaction in Central Europe. Z výberových predmetov katedra ponúka: Dejiny diplomacie, České právne dejiny, Lektúra rímskych textov, Vývoj právnického stavu a právnických profesií, Vývoj právnej terminológie, Vývoj právneho postavenia menšín v Európe a Metodológia vedeckej práce.

Členovia katedry

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
Funkcia: Vedúca katedry
Zaradenie: Docentka
doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
JUDr. Alexandra Letková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
JUDr. Nikola Sihelská, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Externá vyučujúca
Ľubica Koleničová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa

Doktorandi

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela