RSS RSS print

Katedra dejín štátu a práva

Kde nás nájdete:

Katedra dejín štátu a práva PrF UMB
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra dejín štátu a práva zabezpečuje pedagogickú činnosť a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti historických vied o štáte a práve, najmä v oblasti dejín práva na území Slovenska, dejín práva na území európskych krajín a USA a rímskeho práva.

Pedagogická činnosť Katedry dejín štátu a práva  je sústredená primárne v prvej polovici bakalárskeho štúdia, v rámci ktorého sú zabezpečované všetky povinné predmety, povinne voliteľné predmety a výberové predmety zabezpečované katedrou. Katedra zabezpečuje výučbu povinných predmetov: Rímske právo I., Rímske právo II., Roman Law, Dejiny štátu a práva na území Slovenska I., Dejiny štátu a práva na území Slovenska II., Dejiny práva štátov Európy a USA a Metodika spracovania záverečnej práce. Ďalej zabezpečuje povinne voliteľné predmety Cirkevné právo, Konfesijné právo, Právnická latinčina I., Právnická latinčina II., Vývoj inštitútov súkromného práva, ako aj povinne voliteľné predmety v cudzích jazykoch Social and Legal Interaction in Central Europe, Roemisches Recht mit Bezug auf das geltende Privatrecht a Roman Foundations of Modern Private Law. Z výberových predmetov katedra zabezpečuje výučbu Českých právnych dejín, Lektúry rímskych textov, Vývoja právnej terminológie, Vývoja právneho postavenia menšín v Európe, Vývoja právnického stavu a právnických profesií, Metodológie vedeckej práce a  Deín diplomacie. Študenti absolvujúci  predmety, ktorých výučbu zabezpečuje Katedra dejín štátu a práva získavajú základný prehľad o historickom vývoji fungovania práva v spoločnosti, o jeho systéme členenia, o jeho tvorbe, aplikácii a pod. Štúdium týchto predmetov má propedeutický charakter k následnému štúdiu pozitívno-právnych predmetov, ktoré je situované najmä v druhej polovici bakalárskeho štúdia, magisterského a doktorandského štúdia.

V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti sa členovia Katedry dejín štátu a práva   sústreďujú na skúmanie najvšeobecnejších otázok vývoja štátu a práva. Od ostatných právnych (najmä pozitívno-právnych) vedných disciplín odlišujú vedecko-výskumnú činnosť dejín štátu a práva ich metódy skúmania. Dejiny štátu a práva sú charakteristické vyššou mierou zovšeobecňovania, v rámci ktorej dochádza k odlúčeniu toho, čo je pre skúmaný aspekt nepodstatné a  k zvýrazneniu toho, čo je preň charakteristické.

 

Členovia katedry

doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Docent
doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Renáta Jakubčová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Zuzana Mičková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Ľubica Koleničová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa

Doktorandi

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela