RSS RSS print

Katedra dejín štátu a práva

Kde nás nájdete:

Katedra dejín štátu a práva PrF UMB
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov priamo patriacich, ako aj úzko súvisiacich s odborom rímske právo (právna romanistika, lektúra rímskych textov, právnická latinčina), dejiny štátu a práva (na území Slovenska, ako i všeobecné, resp. svetové dejiny štátu a práva), cirkevné a konfesijné právo. Jej úlohou a cieľom je podať základné informácie o štáte a práve v ich historickom kontexte a napomôcť tak k uvedomovaniu si dosahu historického vývoja vied o štáte a práve pre súčasnosť. Okrem toho katedra zabezpečuje tiež metodologické predmety, zamerané na prípravu, tvorbu, kvalitné spracovanie a úspešnú obhajobu záverečných bakalárskych a diplomových prác v študijnom odbore právo.

Členovia katedry

Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Renáta Jakubčová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Zuzana Mičková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
Alexandra Rýsová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa

Doktorandi

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB