Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Bulletin judikatúry - JANUÁR 2024

Dobrý deň,

prinášame Vám aktuálne číslo BULLETINU JUDIKATÚRY, v ktorom prinášame vybrané rozsudky z viacerých oblasti práva.
       Nájdete ich taktiež priradené priamo k § dotknutých zákonov na našom portále zakony.judikaty.info , kde sa nachádza taktiež vyše 68.000 predpisov vrátane konsolidovaných znení zákonov od r. 1945 a všetky podzákonné predpisy a dôvodové správy na jednom mieste. Pri paragrafovom znení zákonov nájdete najnovšiu judikatúru súdov SR JUD SK a všetkých českých súdov NS ČR; US ČR; NSS ČR a KS ČR ako  JUD CZ, najnovšie právne vety, stanoviska, nálezy atď., vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu.
Ďalšie desiatky tisíc autorsky spracovaných rozsudkov, uznesení, stanovísk a rozhodnutí všetkých vyšších súdov SR a ČR nájdete na judikaty.info.

Aktuálne sme spustili revolučnú novinku ako jediní na Slovensku a v Českej republike  - INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE JUDIKATÚRY a odborných článkov, ktoré je mnohonásobne efektívnejšie ako v iných systémoch. To znamená, že to čo ste Vy alebo Vaši kolegovia hľadali  celé hodiny, nájdu teraz v našom systéme za pár minút.

Systém INTELIGENTNÉHO VYHĽADÁVANIA (ďalej INV) sa automaticky aktivuje pri zadaní troj- a viacslovných výrazov do hlavného okna vyhľadávania na www.judikaty.info  a po kliknutí na lupu alebo enter.

NOVÉ ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

1. Uplatnenie princípu okamžitej aplikovateľnosti novej procesnej úpravy na kauzálnu príslušnosť súdu na konanie o odvolaní v rodinnoprávnych veciach *

2. Pokiaľ ide o otázku, od kedy má žalobca nárok na úrok z omeškania z uplatnenej istiny, ústavný súd nepovažoval za správny gramatický výklad ustanovenia § 11 ods. 7 zákona o povinnom zmluvnom poistení, podľa ktorého sa poisťovňa dostala do omeškania *

3. Ak odvolací súd pri posúdení otázky platnosti/neplatnosti zmluvných dojednaní zmluvy o dielo neuskutočnil výklad sporných zmluvných dojednaní, odklonil sa od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu a nesprávne vec právne posúdil *

4. Zmena žaloby z dôvodu podstatnej zmeny alebo doplnenia rozhodujúcich skutočností *

5. Úmyslom zákonodarcu nebolo novelou zachovať kauzálnu a funkčnú príslušnosť súdov v zmenkových a šekových sporoch v konaniach začatých a neskončených do 31. mája 2023 *

STARŠIE ZÁSADNÉ JUDIKÁTY
6. Zodpovednosť za škodu. Motorové vozidlo. Pasívna legitimácia *

7. Neúčinné uspokojenie pohľadávky *

8. Odporovateľnosť právneho úkonu *

9. Insolvenčná situácia niektorej zo strán záväzkového vzťahu môže byť dôvodom, pre ktorý môže zákonodarca „in abstracto“ adekvátne obmedzovať jednostranné započítanie ešte viac *

10. Výsledky technickej expertízy zabezpečených elektronických pokladníc *

OBČIANSKE PRÁVO
11. Pojem "dôvody hodné osobitného zreteľa" podľa právnej doktríny *

12. O otázke obmedzenia úpravy určenia hodnoty nárokov pri jej zisťovaní podľa odhadu súdu v zmysle § 264 ods. 1 CSP *

13. Pri rozhodovaní o zvýšení náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia nemožno prihliadať aj na poškodenie zdravia, za ktoré už poškodenému napriek jeho ohodnoteniu v lekárskom posudku nebola osobitne poskytnutá náhrada *

14. Likvidácia dedičstva - speňaženie majetku *

15. Konanie o zapretie otcovstva - zastúpenie *

TRESTNÉ PRÁVO
16. Jednotlivé čiastkové útoky pokračovacieho trestného činu *

17. Nesúlad medzi výrokom o jeho vine a výrokom o treste obvineného *

18. Premlčacia lehota na uplatnenie náhrady škody podľa zákona č. 514/2003 Z. z. zomrelej osoby začína plynúť rovnako ako u spoluobvinených právoplatnosťou rozhodnutia o zastavení ich trestného stíhania *

19. Moment zabezpečenia súhlasu poškodeného *

20. Rozhodnutie súdu o upustení od výkonu trestu odňatia slobody *

Okrem toho máte v našom systéme výhodu koncentrácie všetkých zdrojov na jednom mieste:

• Najvyšší súd SR - 129.822 rozsudkov
• Ústavný súd SR - 47.494 rozhodnutí
• Krajské a okresné súdy SR - 383.138 rozsudkov

Taktiež tu nájdete rozsudky Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR – spolu vyše 185.000 rozsudkov.

Vyskúšajte si našu revolučnú novinku na vyhľadávanie rozsudkov

                                                 na 2 týždne bezplatne

V prípade, že sa chcete zaregistrovať bezplatne na skúšku, napíšte nám.

S pozdravom
Tím Judikáty

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB