doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.

Kontakt

  • Katedra teórie štátu a práva, Katedra ústavného práva, Katedra ústavného práva a teórie práva
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Docent
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kde ma nájdete:

Kancelária:
158

Telefón:
048 446 3158

Konzultačné hodiny

Pondelok14:40 - 15:2015:30 - 16:10
Utorok13:00 - 14:2016:10 - 16:50
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Na konzultácie je potrebné nahlásiť sa e-mailom minimálne 1 deň vopred

Profesijná charakteristika

Je absolventom Právnickej fakulty UK v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1995 s vyznamenaním. Po úspešnom ukončení rigorózneho konania na Právnickej fakulte UK v Bratislave mu bol v roku 1997 priznaný titul doktor práv (JUDr.). V roku 2002 obhájil na Právnickej fakulte UK v Bratislave dizertačnú prácu a bol mu priznaný vedecko-akademický titul philosophiae doctor (PhD.) Po úspešnej finalizácii habilitačného  konania na APZ v Bratislave, habilitoval na docenta v roku 2011.
Na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici,  Katedre teórie štátu práva, pôsobí od jej vzniku, v rokoch 1995-2002 ako asistent, od roku 2002 - 2011 ako odborný asistent, od 2011 dodnes vo funkcii docenta.

Prednáša a vedie semináre z Teórie štátu a Teórie práva v 1. a 2. semestri bakalárskeho štúdia. V 1. semestri magisterského štúdia vedie prednášky z  predmetu Etika v práve, s akcentom na etické aspekty výkonu právnických profesií.

V doktorandskom štúdiu prednáša v 1. a 2. semestri predmety Teória právaMetodológia vedeckého poznania a etika vedeckej práce I. a II. , tiež Metodológia právnych vied.

V rokoch 2014 - 2019 člen odborovej komisie v študijnom programe 3. 4. 2. Teória a dejiny štátu a práva na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

Od roku 2015 dodnes je členom Komisie pre dizertačné skúšky  v doktorandskom štúdiu,  v študijnom programe 3. 4. 10.  Obchodné a finančné právo, na Právnickej fakulte UMB.

V rokoch 2015 - 2017 a od roku 2019 dodnes člen odborovej komisie v študijnom programe doktorandského štúdia 3. 4. 7.  Trestné právo, na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Člen Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Od roku 2013 dodnes je posudzovateľom projektov APVV.

V roku 2018 bol externým súdnym poradcom Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Je autorom viac ako päťdesiatych odborných článkov a štúdií publikovaných v odborných časopisoch a vedeckých zborníkoch v Slovenskej republike a v zahraničí. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje problematike vplyvu právnych princípov na právny poriadok demokratického a právneho štátu, právnej istoty, kontinuity a diskontinuity práva a štátu, retroaktivity  a  aretroaktivity práva, fenoménu moderného otroctva, spravodlivosti v práve a ochrane základných ľudských a občianskych práv a slobôd s presahom do ústavnoprávnej roviny. K tejto problematike publikoval vedeckú monografiu Právna istota verzus retroaktivita v práve. Banská Bystrica 2006, 203 s. Je autorom troch vysokoškolských učebnic: Teória štátu a práva ( v spoluautorstve s M. Slašťanom), Nitra: Univerzita Konštantína a Filozofa v Nitre 2008, 323s.,Teória práva. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela  2011, 160 s. a Teória práva. 2. doplnené a podstatne prepracované vydanie. Banská Bystrica: Belianum 2020, 374 s.

 

 Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela