prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.

Kontakt

  • Katedra obchodného a finančného práva
  • Vedúci katedry
  • Profesor
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
255

Telefón:
048 446 3255

Konzultačné hodiny

Pondelok08:00 - 10:00
Utorok10:30 - 12:30
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
podľa telefonickej alebo e-mailovej dohody

Profesijná charakteristika

Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. ukončil vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1976. V roku 2000 získal vedeckú hodnosť philosophiae doctor (PhD.) v odbore obchodné právo na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a v roku 2004 vedecko-pedagogický titul docent (doc.) v odbore obchodné právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

Dňa 11. júna 2019 bol prezidentom Slovenskej republiky, po úspešnom absolvovaní inauguračného konania na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, vymenovaný za profesora v odbore obchodné a finančné právo.

Prof. Ďurica pôsobil v rokoch 1979 – 1992 na Krajskej hospodárskej arbitráži v Banskej Bystrici, od roku 1992 pôsobí na Krajskom súde v Banskej Bystrici ako sudca, predseda senátu, predseda obchodno-právneho kolégia a od roku 2011 je aj predsedom Krajského súdu v Banskej Bystrici.

V minulosti bol členom Súdnej rady Slovenskej republiky a v súčasnosti pôsobí aj ako lektor Justičnej akadémie SR a člen redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie.

Jeho pedagogická a vedecko-výskumná činnosť sa orientuje predovšetkým na obchodné právo a konkurzné právo. Bol hlavným riešiteľom, resp. spoluriešiteľom vedeckých projektov medzinárodného i národného charakteru, od roku 2006 je spoluautorom komentára k Obchodnému zákonníku (Patakyová, M. a kol., C. H. Beck), ktorý dosiaľ vyšiel v piatich rozšírených a aktualizovaných vydaniach.

 V oblasti konkurzného práva je rovnako autorom monografického vedeckého spracovania problematiky konkurzu a reštrukturalizácie (v troch vydaniach), a rovnako reprezentatívnych komentárov k Zákonu o konkurze a vyrovnaní (v troch vydaniach), Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii (v troch aktualizovaných a doplnených vydaniach) a napokon aj učebnice Základy konkurzného práva.

 Vedecko-výskumná činnosť prof. Ďuricu, okrem rozsiahlej citovanosti jeho diel, vrátane ohlasov v databázach WoS a SCOPUS (spolu 11 ohlasov), bola aj viackrát ocenená – v r.  2004  Cena Karola Planka za publikačnú činnosť udelená ministrom spravodlivosti SR, v r. 2011 Autorská cena SR (najlepšia právnická publikácia v SR, udelená „Karlovarské právnické dny“ za monografiu  „Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii,“ v r. 2011 Cena Rektorky UMB za rok 2010, za vedeckú monografiu „Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii,“ vydavateľstvo EUROKODEX a v r. 2013 Cena rektorky UMB za rok 2012 za vedeckú monografiu „Zákon o konkurze a reštrukturalizácii“, vydavateľstvo C.H.BECK Praha.

Prof. Ďurica rovnako hojne vystupuje na medzinárodných a národných vedeckých konferenciách a odborných podujatiach; je tiež aktívny v legislatívnych komisiách (najmä pri rekodifikácii procesného, konkurzného a v súčasnosti aj súkromného práva v Slovenskej republike).

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela