JUDr. Lucia Petríková, PhD.

Kontakt

  • Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Katedra občianskeho práva, Katedra občianskeho a pracovného práva
  • Vysokoškolská učiteľka
  • Odborná asistentka
Komenského 3730/20
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
č. 235

Telefón:
048 446 3235

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok09:00 - 11:40
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Okrem toho aj kedykoľvek formou e-mailu: lucia.petrikova@umb.sk. Uvedené KH platia počas ZS v AR 2021/2022. Konzultácie budú prebiehať výhradne online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Účasť na tejto konzultácii prosím nahlásiť minimálne 2 dni vopred na môj služobný e-mail.

Profesijná charakteristika

JUDr. Lucia Petríková, PhD. v roku 2011 úspešne ukončila magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde aj následne v roku 2012 absolvovala rigorózne štúdium a získala titul JUDr. (doktor práv). V roku 2011 pôsobila na Inšpektoráte práce v Banskej Bystrici vo funkcii právny asistent. Venovala sa poradenstvu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a rozhodnutiam o uložení pokút za porušenie pracovnoprávnych predpisov. Už počas štúdia na vysokej škole, ale aj po jeho skončení, vykonávala odbornú prax v advokátskej kancelárii. Od roku 2014 do konca augusta 2019 pôsobila ako odborná asistentka Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa venovala výučbe predmetov realizovaných katedrou, vedecko – výskumnej a publikačnej činnosti. Po úspešnom vykonaní obhajoby dizertačnej práce v študijnom odbore pracovné právo, jej bol udelený akademický titul philosophiae doctor (PhD.). Je autorkou monografií, viacerých odborných článkov a spoluautorkou vysokoškolských učebníc. Aktívne sa zúčastňuje vedeckých konferencií doma i v zahraničí. Aktívne ovláda anglický, nemecký a francúzsky jazyk. Od mája 2018 do konca augusta 2019 pôsobila ako vedúca Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí ako členka Katedry občianskeho a pracovného práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a zabezpečuje výučbu predmetov Základy pracovného práva, Pracovné právo, Právo sociálneho zabezpečenia, Medzinárodné a európske pracovné právo a International and European Labour Law, ktorého výučba prebieha v anglickom jazyku. Vo svojom voľnom čase sa venuje hudbe, histórii, cestovaniu a spoločenským tancom.

Kontaktný formulár

=
č. 235
048 446 3235
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela