RSS RSS print

Medzinárodné právo verejné I.

Predmet Medzinárodné právo verejné I. je od akademického roku 2017/2018 vyučovaný ako povinný predmet v bakalárskom štúdiu.

     Cieľom výučby je osvetlenie základných pojmov a osobitostí medzinárodného práva. K prameňom medzinárodného práva patria medzinárodné zmluvy a medzinárodná obyčaj. Pre študenta je ďalej veľmi dôležité osvojiť si znalosť rozdielov medzi vnútroštátnym a medzinárodným právom.

     Pre postavenie SR v rámci medzinárodného spoločenstva, pre rozvoj jeho medzištátnych vzťahov je nevyhnutné vychovať dostatočný počet vysokokvalifikovaných kariérnych diplomatov. Pre nich sú poznatky z medzinárodného práva absolútne nevyhnutné, preto katedra tomuto predmetu venuje náležitú pozornosť, a preto je aj rozšírený obsah i rozsah výučby medzinárodného práva.

     Okrem teoretických poznatkov sa zameriava výučba aj na široký okruh praktických otázok súvisiacich s uvedenými predmetmi. 

SYLABY - program prednášok

Akademický rok:  2015/2016
Zimný semester
Prednášajúci: JUDr. Jozef Beňo, PhD. , JUDr. Katarína Blšáková, PhD.
Trvanie: 1 x 40 min. Perióda: týždenne

Témy prednášok:

 1. Pojem medzinárodné právo, úvod do medzinárodného práva
 2. Osobitosti medzinárodného peáva
 3. Vývoj medzinárodného práva
 4. Pomer medzinárodného a vnútroštátneho práva
 5. Subjekty medzinárodného práva
 6. Pramene medzinárodného práva
 7. Pravidlá medzinárodného práva
 8. Zásady medzinárodného práva
 9. Medzinárodnoprávna zodpovednosť
 10. Donútenie v medzinárodnom práve
 11. Medzinárodnoprávne režimy štátneho územia, mora,
 12. Medzinárodnoprávne režimy Antarktídy, kozmu a životného prostredia

OKRUHY OTÁZOK

 1. Pojem, predmet a osobitosti medzinárodného práva
 2. Medzinárodné právo, medzinárodné vzťahy, zahraničná politika - ich vzájomné vzťahy
 3. Teórie o vzťahu medzinárodného práva k vnútroštátnemu právu
 4. Osobitosti medzinárodného práva
 5. Subjekty medzinárodného práva
 6. Vznik štátu a jeho dôsledky
 7. Sukcesia štátov
 8. Inštitút uznania v medzinárodnom práve
 9. Uznanie štátu
 10. Formy a druhy uznania v medzinárodnom práve
 11. Národ ako subjekt medzinárodného práva
 12. Povstalecká strana ako subjekt medzinárodného práva
 13. Fyzická osoba ako subjekt medzinárodného práva
 14. Pramene medzinárodného práva
 15. Vzájomný vzťah medzinárodnej zmluvy a medzinárodnej obyčaje ako prameňov medzinárodného práva
 16. Kodifikácia medzinárodného práva a jej doterajšie výsledky
 17. Pravidlá medzinárodného práva
 18. Ius cogens a ius dispositivum v medzinárodnom práve
 19. Základné zásady v medzinárodnom práve
 20. Právne následky porušovania medzinárodného práva
 21. Vznik medzinárodnoprávnej zodpovednosti
 22. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť konania
 23. Formy odstránenia dôsledkov protiprávneho konania 
 24. Sankcie v medzinárodnom práve
 1. Štátne územie
 2. Nadobúdanie a strata štátneho územia
 3. Štátne hranice a pohraničný režim
 4. Štátne hranice a ich určovanie
 5. Medzinárodnoprávne vymedzenie hraníc SR
 6. Medzinárodnoprávny režim Antarktídy
 7. Charakteristika medzinárodnej, mnohonárodnej a národnej rieky
 8. Pojem a právny režim medzinárodných riek
 9. Právny režim územného mora
 10. Právny režim šíreho mora
 11. Právny režim podmorskej plytčiny
 12. Právny režim morských kanálov a úžin
 13. Základné zásady pre výskum a využívanie kozmického priestoru
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB