Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodné právo verejné I.

O čom predmet je

Štáty medzinárodných spoločenstiev sa vzájomne ovplyvňujú a spolupracujú. Takéto vzájomne vzťahy a pôsobenie môžeme označovať termínom medzinárodné vzťahy, ktorých súčasťou sú aj medzinárodnoprávne vzťahy.

Medzinárodne právo verejné je teda súbor právnych noriem, ktoré upravujú správanie primárne štátov, ale aj iných subjetkov medzinárodného práva, napríklad medzinárodných organizácii. Jeho normy upravujú teda vzťahy medzi štátmi navzájom a tiež aj vzťahy štátov k iným subjektom medzinárodného práva.
Medzinárodne právo verejné naopak neupravuje vzťahy medzi súkromnými osobami a to ani vtedy ak by tieto vzťahy obsahovali cudzí prvok.

Zaradenie predmetu

Predmet Medzinárodné právo verejné I. je vyučovaný ako povinný predmet v bakalárskom štúdiu.

Čo vás predmet naučí

V rámci predmetu si študenti osvoja znalosť rozdielov medzi vnútroštátnym a medzinárodným právom. Oboznámia sa so základnými pojmami, zásadami, pravidlami a osobitosťami medzinárodného práva.

Študenti taktiež získajú vedomosť o tom ako sa medzinárodné právo vyvíjalo, čo patrí medzi pramene medzinárodného práva, aké subjekty v medzinárodnom práve vystupujú a aké vzťahy medzi nimi vznikajú.

Študenti sa oboznámia so vznikom medzinárodnoprávnej zodpovednosti a sankciami vznikajúcimi pri protiprávnom konaní. Zároveň budú oboznámeným s právnymi režimami štátneho územia a medzinárodných územných režimov, postavením obyvateľov a cudzincov podľa medzinárodného práva.

Cieľom predmetu je súčasne rozvíjať kritické myslenie študenta, k čomu napomôže riešenie a diskusia vybraných prípadových štúdií z medzinárodného práva.

Pre koho môže byť predmet užitočný

Pre postavenie SR v rámci medzinárodného spoločenstva, pre rozvoj jeho medzištátnych vzťahov je nevyhnutné vychovať dostatočný počet vysokokvalifikovaných kariérnych diplomatov. Pre nich sú poznatky z medzinárodného práva absolútne nevyhnutné. Avšak poznatky z medzinárodného práva budú prínosné aj pre príslušníkov iných právnických profesií, keďže vnútroštátne súdy častokrát priamo aplikujú pri svojom rozhodovaní normy zakotvené v medzinárodných zmluvách prípadne odkazujú na judikatúru medzinárodných súdnych orgánov. Z toho dôvodu katedra tomuto predmetu venuje náležitú pozornosť, a preto je aj rozšírený obsah i rozsah výučby medzinárodného práva.

Ďalšie informácie o predmete vrátane odporúčanej literatúry sú zverejnené v Moodle.
Sylabus a otázky k predmetu sú dostupné v prílohe

 

Kontaktujte nás: 
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. |
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
milos.levrinc@umb.sk
154 
048 446 3154
 
JUDr. Tomáš Suchý, PhD.  |
JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
tomas.suchy@umb.sk
230 
048 446 3230
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

Prílohy ku stránke:

Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici