doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

Kontakt

  • Katedra dejín štátu a práva, Dekanát PRF UMB
  • Dekan, Vysokoškolský učiteľ
  • Docent
Komenského 20
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Kde ma nájdete:

Kancelária:
148, 126

Telefón:
048 446 3148,3126,0917840583

Konzultačné hodiny

Pondelok13:00 - 17:00
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Prosím o nahlásenie konzultácie minimálne 2 dni vopred ! cez MS TEAMS

Profesijná charakteristika

 doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. (1986) absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2009 získal na rovnakej inštitúcii titul doktor práv (JUDr.). V roku 2011 ukončil štúdium v odbore „Ekonomika verejných služieb“ na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici získaním titulu inžinier (Ing.). V tom istom roku získal po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia v odbore „Teória a dejiny štátu a práva“ na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy titul philosophiae doctor (PhD.). Po absolvovaní 4-ročného doktorského štúdia na Právnickej fakulte  Paris Lodron Universität v Salzburgu a obhajobe práce na tému „ Die Vertragstypen im römischen Recht und im modernen Recht der Slowakei und Tschechien“ získal v roku 2013 rakúsky doktorát (Dr. iur.) v odbore „Römisches Recht und Rechtsgeschichte“. V novembri roku 2017 úspešne habilitoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore 3.4.2. "Teória a dejiny štátu a práva". V roku 2010 získal v Salzburgu certifikát jazykovej znalosti OSD (Österreichisches Sprachdiplom) v stupni C2 (najvyšší stupeň európskeho referenčného rámca znalosti jazyka) v nemeckom jazyku so špecializáciou na právnu a hospodársku nemčinu.

Michal Turošík pôsobil v roku 2009 na právnom oddelení spoločnosti Verbundnetz Gas AG v Lipsku, Spolková republika Nemecko. Od roku 2012 do roku 2018 bol členom správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva so sídlom v Bratislave. V roku 2012 sa stal členom legislatívnej komisie Matice slovenskej. Rovnako v tom istom roku pôsobil vo funkcii zástupcu šéfredaktora časopisu Právna revue. Od roku 2014 bol počas nasledujúcich štyroch rokov výkonným redaktorom vedeckého časopisu „Štát a právo“, v roku 2018 sa stal predsedom redakčnej rady tohto periodika. Pravidelne sa zúčastňuje ako pedagóg reprezentujúci Slovenskú republiku na prestížnej "European summer school of private law", ktorú organizuje Univerzita v Salzburgu v spolupráci s Európskou akadémiou súkromného práva (European academy of private law). V roku 2015 bol zvolený za člena Európskej akádemie súkromného práva. V roku 2016 sa zúčastnil ako pozvaný pedagóg na Letnej škole právnych dejín Právnickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne a od roku 2017 každoročne prednáša na Škole slovenského práva na Právnickej fakulte Jagellonskej Univerzity v Krakowe. V roku 2019 bol v Číne vymenovaný za riaditeľa Slovensko-čínskeho výskumného centra pre právne vedy so sídlom v Nanjingu.

Pedagogické pôsobenie: V roku 2012 sa stal členom pedagogického zboru Vysokej školy v Sládkovičove, kde pôsobil na Katedre právnych dejín. Od roku 2013 bol vymenovaný do funkcie vedúceho tejto katedry. Od roku 2009 do súčasnosti pôsobí na Katedre dejín štátu a práva (predtým Katedra teórie a dejín štátu a práva) Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od júla roku 2014 zastáva funkciu vedúceho tejto katedry. Zároveň od tohto obdobia vykonával funkciu prodekana pre medzinárodné vzťahy, doktorandské štúdium a legislatívu a v súčastnosti zastáva fuknciu prodekana pre medzinárodné vzťahy a rozvoj. Vo februári roku 2018 bol jednomyseľne zvolený AS PrF UMB za dekana Právnickej fakulty UMB. Výkonávať funkciu dekana začal po vymenovaní rektorom od 15.2. 2018. 

Bol hosťom viacerých relácii Slovenského rozhlasu venujúcim sa téme dejiny práva, či rímske právo (Nočná pyramída, Rozhlasová akadémia, diskusná relácia Štvorlístok Rádia Regina). Aktívne sa zúčastňuje domácich i zahraničných vedeckých podujatí ako aj riešení vybraných výskumných projektov. Prednášal na viacerých zahraničných univerzitách, medzi iným v Salzburgu (AT), Istanbule (TR), Ríme (IT), Siene (IT), Nantes (F), Olsztyne (PL), Krakowe (PL), Wroclawe (PL), Valladolide (ES) či Nanjingu (Čína). Je autorom alebo spoluautorom viacerých učebníc,  odborných a vedeckých článkov. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje najmä rímskemu právu so špecializáciou na rímske obligačné právo.

Kontaktný formulár

=
148, 126
048 446 3148,3126,0917840583
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela