Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.

Kontakt

  • Katedra dejín štátu a práva
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Docent
Komenského Komenského
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Kde ma nájdete:

Kancelária:
238

Telefón:
048 446 3238

Konzultačné hodiny

Pondelok11:00 - 12:00
Utorok14:00 - 16:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Uvedené konzultačné hodiny sú aktuálne pre výučbovú časť zimného semestra AR 2023/2024.

Profesijná charakteristika

Doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.

 

Doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD., narodený v Brezne (1979), na Katedre dejín štátu a práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela pôsobí od roku 2005, zároveň v období 2011 až 2014 člen univerzitného Akademického senátu a od roku 2020 člen Vedeckej rady PrF UMB. Je absolvent dvoch odborov právo a medzinárodné vzťahy. V roku 2009 vykonal advokátsku skúšku. Svoju odbornú profiláciu zameriava na dejiny štátu a práva s príklonom k najnovším slovenským a československým štátoprávnym dejinám. Venuje sa dlhodobo skúmaniu prameňov práva na území Slovenska, vývoju inštitútov súkromného i verejného práva v Uhorsku a Československu.

Ako docent vyučuje povinný predmet „Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. a II.“, kde vedie prednášky a semináre v I. ročníku pre dennú aj externú formu bakalárskeho štúdia, taktiež vyučuje predmet „České právne dejiny“ a „Právny poriadok v Československu po roku 1945“. V magisterskom stupni štúdia zabezpečuje výučbu predmetu „Vývoj právnického stavu a právnických profesií“ a podieľa sa na výučbe predmetu „Vývoj inštitútov súkromného práva“. Vedie a oponuje záverečné bakalárske a diplomové práce, taktiež vypracúva oponentské posudky na rigorózne a dizertačné práce, ako aj vedecké práce.

Je autorom vedeckej monografie „Historickoprávne aspekty slovensko-českých vzťahov“. Rozdelenie ČSFR a ďalšia spolupráca“ a vysokoškolských učebníc a skrípt: „Slovenské a československé dejiny štátu a práva v rokoch 1945-1989“, „Dejiny štátu a práva na území Slovenska 2 (1848-1948)“ a „Právny poriadok Československa v rokoch 1948 – 1989“. Ďalej je spoluautorom vedeckých monografií : „Ľudské práva v podmienkach Slovenskej republiky: (historické a právne aspekty)“, „Slovensko-české vzťahy a proces rozdelenia Česko-Slovenska vo svetle historických a právnych súvislostí“, „Korupcia a lobing : vo svetle právnej úpravy na Slovensku“, „História, súčasnosť a perspektívy právnického vzdelávania v Banskej Bystrici : (25 rokov Právnickej fakulty UMB)“ a spoluautorom učebných textov „Dejiny štátu a práva na území Slovenska“. Taktiež je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých a odborných prác publikovaných doma i v zahraničí (napr. „Korupcia, jej právne a ekonomické aspekty s ohľadom na korupciu na úseku správy daní“, „Systém verejnej správy v historicko-právnom kontexte Slovenska“, „Súdna moc v retrospektívnom vývoji na území súčasnej Slovenskej republiky a Českej republiky“ a „Historické aspekty vyvlastnenia v právnom poriadku Československa“).

Absolvoval vedecký študijný pobyt na Právnickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci a výukový pobyt v rámci programu ERASMUS na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a Západočeskej univerzity v Plzni, kde prednášal vybrané témy zo Svetových a Česko-slovenských dejín štátu a práva. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje na medzinárodných i domácich konferenciách a ako spoluriešiteľ sa podieľal a podieľa na grantovej vedeckej činnosti. Taktiež posudzuje vedecké projekty a bol členom  vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a fenomén národnej kultúry a spoluorganizátorom ďalších vedeckých konferencií. Už od roku 2016 je členom „The European Society for History of Law“ so sídlom v Brne.

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB