doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.

Kontakt

  • Katedra dejín štátu a práva
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Docent
Komenského 20
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Kde ma nájdete:

Kancelária:
152

Telefón:
048 446 3152

Konzultačné hodiny

Pondelok09:30 - 11:30
Utorok-
Streda08:30 - 09:30
Štvrtok-
Piatok-
iný čas konzultácií po dohode. Uvedené konzultačné hodiny sú aktuálne pre výučbovú časť zimného semestra AR 2020/2021. V danom čase som k dispozícii online pre všetkých študentov prostredníctvom Microsoft Teams, tiež prostredníctvom mailu.

Profesijná charakteristika

JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.

 

JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD., narodený v Brezne (1979), pôsobí od roku 2005 na Katedre dejín štátu a práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela ako odborný asistent, zároveň v období 2011 až 2014 člen univerzitného Akademického senátu. Je absolvent dvoch odborov právo a medzinárodné vzťahy. V roku 2009 vykonal advokátsku skúšku. Svoju odbornú profiláciu zameriava na dejiny štátu a práva s príklonom k najnovším slovenským a československým štátoprávnym dejinám. Venuje sa dlhodobo skúmaniu prameňov práva na území Slovenska, vývoju inštitútov súkromného i verejného práva v Uhorsku a Československu.

Ako odborný asistent vyučuje povinný predmet Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. a II., kde vedie prednášky a semináre v I. ročníku pre dennú aj externú formu bakalárskeho štúdia, taktiež vyučuje predmet České právne dejiny a Vývoj inštitútov súkromného práva. Vedie a oponuje záverečné bakalárske a diplomové práce, taktiež vypracúva oponentské posudky na rigorózne a dizertačné práce. Je autorom vedeckej monografieHistorickoprávne aspekty slovensko-českých vzťahov. Rozdelenie ČSFR a ďalšia spolupráca, vysokoškolskej učebnice Slovenské a československé dejiny štátu a práva v rokoch 1945-1989 a spoluautorom vysokoškolskej učebnice Dejiny štátu a práva na území Slovenska. Ďalej je autorom mnohých vedeckých a odborných prác publikovaných doma i v zahraničí. Absolvoval vedecký študijný pobyt na Právnickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci a výukový pobyt v rámci programu ERASMUS na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a Západočeskej univerzite v Plzni, kde prednášal vybrané témy zo Svetových a Česko-slovenských dejín štátu a práva. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje na medzinárodných i domácich konferenciách a ako spoluriešiteľ sa podieľal a podieľa na grantovej vedeckej činnosti. Taktiež posudzuje vedecké projekty a bol členom  vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a fenomén národnej kultúry a spoluorganizátorom ďalších vedeckých konferencií.

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela