Mgr. Zuzana Mičková, PhD.

Kontakt

  • Katedra dejín štátu a práva
  • Vysokoškolská učiteľka, tajomník katedry
  • Odborná asistentka
Komenského 20
97401 Banská Bystrica

Kde ma nájdete:

Kancelária:
160

Telefón:
048 446 3160

Konzultačné hodiny

Pondelok09:40 - 11:00
Utorok-
Streda-
Štvrtok08:00 - 09:20
Piatok-
Prosím o ohlásenie sa vopred mailom, telefonicky alebo osobným dohovorom.

Profesijná charakteristika

Zuzana Mičková (rod. Chladná)  sa narodila v Bratislave. V roku 2002 úspešne ukončila štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov  história – latinský jazyk a literatúra (Mgr.).  V roku 2010 ukončila na Filozofickej fakulte UK externé doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny, obhájením dizertačnej práce na tému Špania Dolina v 16. a 17. storočí (PhD.).

Od skončenia štúdia v roku 2002 až po súčasnosť pôsobí na Právnickej fakulte UMB ako odborný asistent pre výučbu predmetov Právnická latinčina I., Právnická latinčina II. a Lektúra rímskych textov.  V rokoch 2002-2010 externe pôsobila na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici, Slovenskej zdravotníckej univerzite v Banskej Bystrici a na Bratislavskej vysokej škole práva (v súčasnosti Paneurópska vysoká škola).

Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na regionálne dejiny (Banská Bystrica a okolie), dejiny banského práva a správy.

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela