Prehľad publikačnej činnosti

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC   Oddlženie fyzickej osoby splátkovým kalendárom v podmienkach Slovenskej republiky = Debt elimination of a natural person by payment calendar in the conditions of the Slovac Republic / Andrea Bilas Ševčiková, Jakub Dzimko. In Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie = Law in business of selected member states of the European Union : sborník příspěvků k 12. ročníku mezinárodní vědecké konference. - 1. vyd. - Praha : TROAS, 2020. - ISBN 978-80-88055-10-5. - ISSN 2571-4074. - S. 288-296. Dostupné na internete: https://kpep.vse.cz/wp-content/uploads/post/2473/sbornik-2020_color-FINAL_WEB.pdf

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD    Právne postavenie zabezpečeného veriteľa v oddlžení fyzickej osoby = Legal status of a secured creditor in the debt elimination of a natural person / Lenka Ušiaková, Jakub Dzimko. In Právne rozpravy on-screen II. : sekcia súkromného práva : zborník z online vedeckej konferencie konanej dňa 13. 11. 2020 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / zost. Ľubica Saktorová, Silvia Ondrejková, Michal Úradník ; rec. Milan Ďurica, Daniela Gandžalová, Martin Kubinec. - 1. vyd. - Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum ; Banská Bystrica, 2021. - ISBN 978-80-557-1867-5. - S. 202-212. Dostupné na internete: https://www.prf.umb.sk/veda-a-vyskum/konferencne-on-line-vystupy/pravne-rozpravy-on-screen-ii/sekcia-sukromneho-prava/lenka-usiakova-jakub-dzimko.html

AFD    Oddlženie fyzickej osoby konkurzom = Debt elimination of a natural person by bankruptcy / Barbora Hajduková, Jakub Dzimko. In Právne rozpravy on-screen II. : sekcia študentskej vedeckej činnosti : zborník z online vedeckej konferencie konanej dňa 13.11.2020 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / zost. Michal Turošík, Miroslava Dolíhalová, Jakub Dzimko ; rec. Andrea Bilas Ševčiková, Ľubica Saktorová, Lenka Ušiaková. - 1. vyd. - Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum ; Banská Bystrica, 2021. - ISBN 978-80-557-1865-1. - S. 25-35. Dostupné na internete: https://www.prf.umb.sk/veda-a-vyskum/konferencne-on-line-vystupy/pravne-rozpravy-on-screen-ii/sekcia-studentskej-vedeckej-cinnosti/zbornik.html

AFD    Základné princípy dokazovania v civilnom procese = Essential principles of proof in the civil process / Simona Smolková, Jakub Dzimko. In Interpolis '20 / ed. Dominika Cevárová, Tomáš Beňuška ... [et al.] ; rec. Pavel Nečas, Dušan Masár, Andrea Čajková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - ISBN 978-80-557-1804-0. - S. 92-99. Dostupné na internete: https://www.fpvmv.umb.sk/drive/2021-02-25/interpolis2020.pdf

AFD     Nepoctivý zámer dlžníka ako predpoklad zrušenia oddlženia fyzickej osoby = A dishonest intention of a debtor as an assumption for cancellation of debt elimination of natural person / Jakub Dzimko, Lenka Ušiaková. 
In Právne rozpravy on-screen : zborník z online vedeckej konferencie konanej dňa 29.05.2020 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / zost. Ľubica Saktorová, Miroslava Dolihalová, Michal Úradník ; rec. Jaroslav Klátik, Daniela Nováčková ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - ISBN 978-80-557-1770-8. - S. 21-30.
 Dostupné na internete: https://www.prf.umb.sk/veda-a-vyskum/publikacie-zamestnancov-a-doktorandov-fakulty/book-19373/pravne-rozpravy-on-screen.html?

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI    Právne rozpravy on-screen II. : sekcia študentskej vedeckej činnosti : zborník z online vedeckej konferencie konanej dňa 13.11.2020 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - 1. vyd. - Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum ; Banská Bystrica, 2021. - 96 s. [5,43 AH]. - ISBN 978-80-557-1865-1. Spôsob prístupu: https://www.prf.umb.sk/veda-a-vyskum/publikacie-zamestnancov-a-doktorandov-fakulty/book-19453/pravne-rozpravy-on-screen-ii-sekcia-studentskej-vedeckej-cinnosti.html.

FAI   Právne rozpravy on-screen II. : sekcia verejného práva : zborník z online vedeckej konferencie konanej dňa 13. 11. 2020 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / zost. Ľubica Saktorová, Jakub Dzimko, Miroslava Dolíhalová ; rec. Jaroslav Ivor, Bernard Pekár, Vlasta Kunová. - 1. vyd. - Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum ; Banská Bystrica, 2021. - 305 s. [19,39 AH]. - ISBN 978-80-557-1866-8. Spôsob prístupu: https://www.prf.umb.sk/veda-a-vyskum/publikacie-zamestnancov-a-doktorandov-fakulty/book-19454/pravne-rozpravy-on-screen-ii-sekcia-verejneho-prava.html.

Štatistika: kategória publikačnej činnosti

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

1
AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

4
FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

2
Súčet   7
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela