Eva Kukulová

Kontakt

  • Dekanát PRF UMB, Študijné oddelenie
  • Referentka, Študijné oddelenie - externé štúdium
  • Nepedagogická zamestnankyňa
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

Kde ma nájdete:

Kancelária:
č. 123

Telefón:
048 446 3110, 0918 901 724

Stránkové hodiny

Pondelok09:00 - 11:00
Utorok09:00 - 11:0013:00 - 14:00
Streda09:00 - 11:0013:00 - 14:00
Štvrtok-
Piatok09:00 - 11:0013:00 - 14:00
štvrtok nestránkový deň

Profesijná charakteristika

Zuzana Mičková (rod. Chladná)  sa narodila v Bratislave. V roku 2002 úspešne ukončila štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov  história – latinský jazyk a literatúra (Mgr.).  V roku 2010 ukončila na Filozofickej fakulte UK externé doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny, obhájením dizertačnej práce na tému Špania Dolina v 16. a 17. storočí (PhD.).

Od skončenia štúdia v roku 2002 až po súčasnosť pôsobí na Právnickej fakulte UMB ako odborný asistent pre výučbu predmetov Právnická latinčina I., Právnická latinčina II. a Lektúra rímskych textov.  V rokoch 2002-2010 externe pôsobila na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici, Slovenskej zdravotníckej univerzite v Banskej Bystrici a na Bratislavskej vysokej škole práva (v súčasnosti Paneurópska vysoká škola).

Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na regionálne dejiny (Banská Bystrica a okolie), dejiny banského práva a správy.

Kontaktný formulár

=
č. 123
048 446 3110, 0918 901 724
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela