Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Klinika právneho poradenstva I., II.

Stupeň štúdia: 2. stupeň - magisterský

Forma štúdia: denná/externá

Semester: II., III. semester

Počet kreditov: 3


Vzdelávacím cieľom Kliniky právneho poradenstva (ďalej aj ako "KPP") je prehĺbenie a prepojenie znalostí práva, rozvoj právnických zručností a prehlbovanie hodnotového vnímania práva a právnej profesie, predovšetkým v oblasti profesijnej etiky. Spoločenským cieľom KPP je poskytovanie bezplatného právneho poradenstva osobám, ktoré nemôžu využiť platené právne služby.

Študenti v akademickom roku 2021/2022 poskytujú základné právne poradenstvo v rámci Študentskej právnej poradne PrF UMB a v spolupráci s Centrom právnej pomoci Banská Bystrica pod odborným vedením supervízora. Pri poradenstve študent poskytne klientovi základnú právnu pomoc/ právnu analýzu s možnosťami riešenia jeho problému, prípadne nasmerovaním na príslušný orgán oprávnený riešiť jeho problém.

Právne poradenstvo KPP sa poskytuje v nasledovných právnych oblastiach:

  • občianske právo,
  • civilný proces,
  • rodinné právo,
  • pracovné právo,
  • právo sociálneho zabezpečenia,
  • správne právo,
  • trestné právo len v prípade poškodeného.

Študenti nie sú oprávnený koncipovať klientom podania adresované súdom, prípadne iným orgánom, ako ani poskytovať klientom právne poradenstvo mimo právnej poradne.

Výsledky vzdelávania:

Výsledkom absolvovania predmetu je nadobudnutie praktických zručností spojených s výkonom právnického povolania. V rámci kliniky sa študenti budú stretávať s klientmi, viesť s nimi rozhovor s dôrazom na zaznamenanie kľúčových otázok klienta a bodov jeho právneho problému a následne riešiť nastolený problém pod dohľadom supervízora.

Študent sa naučí rozmýšľať v širších logických, ale aj multidisciplinárnych súvislostiach v rámci súkromného a verejného práva na základe čoho posilní svoje analytické a syntetické schopnosti v oblasti práva. Naučí sa aplikovať svoje doposiaľ získané vedomosti zo správneho, občianskeho, pracovného, ale aj trestného práva.

 

Koordinátorka predmetu:

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 108 
048 446 3116


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici