Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodné právo súkromné

Predmet Medzinárodné právo súkromné  je vyučovaný ako povinný predmet v magisterskom štúdiu. Spolu s predmetom Medzinárodný civilný proces tvoria jadro výuky medzinárodného práva na Právnickej fakulte UMB. Vedomosti a zručnosti študentov z riešenia situácií s cudzím (cezhraničným) prvkom sú ďalej rozvíjané a prehlbované špecializovanými predmetmi ako sú: Európske trendy v dedičskom práve, Európske medzinárodné právo súkromné, Právo medzinárodného obchodu.

     Predmet Medzinárodné právo súkromné I. sa zaoberá právnymi vzťahmi súkromnoprávneho charakteru, ktoré svojím určitým prvkom (tzv. cudzí prvok) prekračujú sféru vnútroštátneho práva. Tieto právne vzťahy sú regulované osobitnými predpismi slovenského práva, najmä Zákonom č. 97/1963 Zb. o MPSaP, ale i medzinárodnými zmluvami a európskym právom. V rámci predmetu získajú študenti prehľad o základných inštitútoch medzinárodného práva súkromného, o histórii jeho právnej úpravy. Študenti sa najmä naučia orientovať v prameňoch medzinárodného práva súkromného, aplikovať tieto pramene na konkrétne situácie a vedieť určiť rozhodné právo pre súkromnoprávne vzťahy s cudzím prvkom.

 

On-line výuka predmetu MPS

Študenti majú k dispozícii materiály a návody ku štúdiu predmetu v e-learningovom systéme UMB https://lms.umb.sk . Prihlasovacie meno a heslo je zhodné s prihlasovacím menom a heslom študenta do jeho študentského e-mailového konta zriadeného mu Univerzitou M.Bela (v podrobnostiach kontaktuje technika. Konzultácie a prednášky z predmetu budú prebiehať cez aplikáciu Microsoft teams. Pre synchronizáciu v aplikácii je tiež potrebné si aktivovať študentské e-mailové kontá.

Do e-learningového kurzu je možné vstúpiť tu:                 MPS

  Sylabus predmetu a otázky sú k dispozícii v e-learningovom kurze https://lms.umb.sk.

 

 

 

Kontaktujte nás:

JUDr.  Elena Júdová, PhD. |
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
elena.judova@umb.sk
161 
048 446 3161
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. |
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Milos.Levrinc@umb.sk
164 
048 446 3164


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici